Poplatky za odpady

Ekonomický odbor MěÚ RCE upozorňuje občany na povinnost uhrazení místního poplatku za komunální odpad. Částka v nezměněné výši 670 Kč je splatná nejpozději do 30. 6. 2018.

Pro r. 2018 zůstává v platnosti obecně závazná vyhláška č. 7/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Roudnice nad Labem (dále jen „vyhláška“ a „poplatek“). Celé její znění je k dispozici na webových stránkách města Roudnice nad Labem v části „vyhlášky a nařízení“.

Poplatek pro r. 2018 tedy zůstává ve stejné výši jako pro r. 2017 tzn. v částce 670,- Kč na 1 poplatníka. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 6. 2018. Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne-li osvobození) po 15. 6. 2018, je příslušná část poplatku splatná do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození). Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu městský úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacený poplatek nebo část tohoto poplatku může městský úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Dále upozorňujeme občany, kteří zaplatili poplatek v roce 2017 a měli nedoplatky na poplatku  z minulých let, byla tato jejich platba použita na úhradu nedoplatků postupně dle data splatnosti (§ 152 zák. č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších zákonů) – tzn. že poplatek za rok 2017 nemají uhrazen. Poplatek za rok 2017, který nebyl uhrazen do 31. 12. 2017 (nebo jeho neuhrazená část), byl v souladu § 11, zák. č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, navýšen o 0,5 násobek.

 

Poplatek pro rok 2018 je povinna uhradit fyzická osoba:

 

  1. s trvalým pobytem v Roudnici nad Labem, 
  2. cizinec, kterému byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů a je hlášen v Roudnici nad Labem – povinnost přihlásit se k místnímu poplatku osobně na MěÚ Roudnice nad Labem,
  3. cizinec, který pobývá na území Roudnice nad Labem přechodně po dobu delší 3 měsíců – povinnost přihlásit se k místnímu poplatku osobně na MěÚ Roudnice nad Labem,
  4. cizinec, kterému byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců a pobývá na území Roudnice nad Labem – povinnost přihlásit se k místnímu poplatku osobně na MěÚ Roudnice nad Labem,
  5. mající ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba (pokud již nehradí poplatek dle bodu 1), a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu – povinnost přihlásit se k místnímu poplatku osobně na MěÚ Roudnice nad Labem zůstává zachována.

 

Výčet a podmínky pro osvobození od placení poplatku je uveden v čl. 5 vyhlášky č. 7/2015 – celé její znění je k dispozici na webových stránkách v části „vyhlášky a nařízení“. Dojde-li ke vzniku nebo zániku nároku na osvobození, je poplatník povinen tuto změnu oznámit a prokázat správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození od poplatku v této lhůtě, nárok na osvobození zaniká.

 

 

 

Platby:

                       

-          hotově nebo platební kartou v hlavní pokladně - vchod z Riegrovy ulice:

                                  Po, St: 7:00 – 11:30, 12:00 – 16:30

                                  Út, Čt: 9:00 – 11:30, 12:00 – 14:30

-          na bankovní účet č. 94-3484620217/0100, vedený u KB v Roudnici n. L., variabilní symbol – VS uvedený na zaslané složence nebo RČ poplatníka

-          poštovní složenkou – budou rozesílány začátkem června 2018

 

Platbu lze provést za více osob současně prostřednictvím společného zástupce, např. člena rodiny, vlastníka domu nebo správce objektu (dále jen plátce poplatku). Povinností plátce poplatku, který provedl platbu za více osob bezhotovostně, je sdělit nejpozději v den platby poplatku správci poplatku údaje potřebné k identifikaci platby, a to jména, příjmení, data narození a trvalý pobyt osob, za něž byl poplatek touto platbou hrazen, a dále datum úhrady a variabilní symbol příslušné platby. K podávání oznámení vydal správce poplatku formulář „oznámení o hromadné platbě“, který je k dispozici na webových stránkách města Roudnice nad Labem v části ekonomický odbor – formuláře odboru.Tiskopis lze vyplnit on-line.  

 

Za děti a nesvéprávné osoby zajišťují platbu jejich zákonní nebo ustanovení zástupci, většinou rodiče. Platbu však mohou provést i další osoby.

V případě nejasností se můžete informovat na Městském úřadě Roudnice nad Labem, ekonomický odbor, oddělení místních poplatků, 1. patro, dveře č. 10 – Hodanová Vladimíra, e-mail: vhodanova@roudnicenl.cz, tel. č. 416850135.

Informace týkající se odvozu a třídění odpadů Vám podá Městský úřad, odbor životního prostředí, telefon 416 850 143.

 

 


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111,fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen
Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Pokladna úřadu
Informační a dopravní centrum Podřipska, Arnoštova 88
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook