Informace k místnímu poplatku za komunální odpad v roce 2016

aktualita 17. 12. 2015| Město Roudnice nad Labem | Tisková zpráva města

Od 1. 1. 2016 nabývá účinnosti obecně závazná vyhláška č. 7/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Roudnice nad Labem (dále jen „vyhláška“ a „poplatek“).

Poplatek pro r. 2016 byl stanoven ve stejné výši jako pro r. 2014 a 2015 tzn. v částce 670,- Kč na 1 poplatníka.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 6. 2016. Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne-li osvobození) po 15. 6. 2016, je příslušná část poplatku splatná do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození). Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu městský úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacený poplatek nebo část tohoto poplatku může městský úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Dále upozorňujeme občany, kteří zaplatili poplatek v roce 2015 a měli nedoplatky na poplatku  z minulých let, byla tato jejich platba použita na úhradu nedoplatků postupně dle data splatnosti (§ 152 zák. č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších zákonů) – tzn. že poplatek za rok 2015 nemají uhrazen. Poplatek za rok 2015, který nebude uhrazen do 31. 12. 2015 (nebo jeho neuhrazená část), bude v souladu § 11, zák. č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, navýšen o 0,5 násobek.

Dnem 1. 1. 2016 nabývá účinnosti novela zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích:

1. V § 10b se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je

a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.“.

Další osvobození zůstávají beze změny a jejich výčet je uveden v čl. 5 vyhlášky č. 7/2015 – celé její znění je k dispozici v části „vyhlášky a nařízení“.

Poplatek pro rok 2015 je povinna uhradit fyzická osoba:

  1. s trvalým pobytem v Roudnici nad Labem, 
  2. cizinec, kterému byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů a je hlášen v Roudnici nad Labem – povinnost přihlásit se k místnímu poplatku osobně na MěÚ Roudnice nad Labem,
  3. cizinec, který pobývá na území Roudnice nad Labem přechodně po dobu delší 3 měsíců – povinnost přihlásit se k místnímu poplatku osobně na MěÚ Roudnice nad Labem,
  4. cizinec, kterému byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců a pobývá na území Roudnice nad Labem – povinnost přihlásit se k místnímu poplatku osobně na MěÚ Roudnice nad Labem,
  5. mající ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba (pokud již nehradí poplatek dle bodu 1), a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu – povinnost přihlásit se k místnímu poplatku osobně na MěÚ Roudnice nad Labem.

 

Platby:           hotově v hlavní pokladně  (vchod  z Riegrovy  ulice -  přízemí):

                                  Po, St: 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30

                                  Út, Čt: 8:00 – 11:00, 11:30 – 14:30

                                  Pá :      8:00 - 11:00    

 

                        na účet č. 94-3484620217/0100, vedený u Komerční banky v Roudnici n. L.

                        variabilní symbol – rodné číslo poplatníka

 

Platbu lze provést za více osob současně prostřednictvím společného zástupce, např. člena rodiny, vlastníka domu nebo správce objektu (dále jen plátce poplatku). Povinností plátce poplatku, který provedl platbu za více osob bezhotovostně, je sdělit nejpozději v den platby poplatku správci poplatku údaje potřebné k identifikaci platby, a to jména, příjmení, data narození a trvalý pobyt osob, za něž byl poplatek touto platbou hrazen, a dále datum úhrady a variabilní symbol příslušné platby. K podávání oznámení vydal správce poplatku formulář „oznámení o hromadné platbě“, který je k dispozici na webových stránkách města Roudnice nad Labem v části ekonomický odbor – formuláře odboru.Tiskopis lze vyplnit on-line. Zpráva pro příjemce na poštovní poukázce nebo na příkazu k úhradě bankou nenahrazuje povinnost podat oznámení o hromadné platbě správci poplatku.

 

Za děti a nesvéprávné osoby zajišťují platbu jejich zákonní nebo ustanovení zástupci, většinou rodiče. Platbu však mohou provést i další osoby.

V případě nejasností se můžete informovat na Městském úřadě Roudnice nad Labem, ekonomický odbor, oddělení místních poplatků, 1. patro, dveře č. 10 – Hodanová Vladimíra, e-mail: vhodanova@roudnicenl.cz, tel. č. 416850135.

Informace týkající se odvozu a třídění odpadů Vám podá Městský úřad, odbor životního prostředí, telefon 416 850 143.

 


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook