Informace k místnímu poplatku za komunální odpad v roce 2015

18. 12. 2014| Jan Vancl, tiskový mluvčí | Tisková zpráva města

Upozorňujeme občany města, že od 1.1. nabývá účinnosti obecně závazná vyhláška č. 5/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Roudnice nad Labem.

Od 1. 1. 2015 nabývá účinnosti obecně závazná vyhláška č. 5/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Roudnice nad Labem (dále jen „vyhláška“ a „poplatek“).

Poplatek pro r. 2015 byl stanoven ve stejné výši jako pro r. 2014 tzn. v částce 670,- Kč na 1 poplatníka.

Hlavní změnou oproti roku 2014 je osvobození poplatníka do věku tří let, přičemž se osvobození poskytuje do měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém poplatník tohoto věku dosáhl (dítě nar. 25. 9. 2012 bude od poplatku osvobozeno od ledna do srpna 2015).

Toto osvobození nabývá účinnosti až od 1. 1. 2015, tzn., že např. dítě nar. v 2013 (resp. jeho zákonný zástupce) musí poplatek za r. 2013 a 2014 zaplatit.

Další osvobození zůstávají beze změny a jejich výčet je uveden v čl. 5 vyhlášky č. 5/2014 – celé její znění je k dispozici v části „vyhlášky a nařízení“.

Další změnou oproti r. 2014 je termín splatnosti poplatku: poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 6. 2015. Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne-li osvobození) po 15. 6. 2015, je příslušná část poplatku splatná do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození). Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu městský úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacený poplatek nebo část tohoto poplatku může městský úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

 

Dále upozorňujeme občany, kteří zaplatili poplatek v roce 2014 a měli nedoplatky na poplatku  z minulých let, byla tato jejich platba použita na úhradu nedoplatků postupně dle data splatnosti (§ 152 zák. č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších zákonů) – tzn. že poplatek za rok 2014 nemají uhrazen.

 

Poplatek pro rok 2015 je povinna uhradit fyzická osoba:

  1. s trvalým pobytem v Roudnici nad Labem, 
  2. cizinec, kterému byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů a je hlášen v Roudnici nad Labem – povinnost přihlásit se k místnímu poplatku osobně na MěÚ Roudnice nad Labem,
  3. cizinec, který pobývá na území Roudnice nad Labem přechodně po dobu delší 3 měsíců – povinnost přihlásit se k místnímu poplatku osobně na MěÚ Roudnice nad Labem,
  4. cizinec, kterému byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců a pobývá na území Roudnice nad Labem – povinnost přihlásit se k místnímu poplatku osobně na MěÚ Roudnice nad Labem,
  5. mající ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba (pokud již nehradí poplatek dle bodu 1), a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu – povinnost přihlásit se k místnímu poplatku osobně na MěÚ Roudnice nad Labem.

 

 

 

 

Platby:           hotově v hlavní pokladně  (vchod  z Riegrovy  ulice -  přízemí):

                                  Po, St: 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30

                                  Út, Čt: 8:00 – 11:00, 11:30 – 14:30

                                  Pá :      8:00 - 11:00    

 

                        na účet č. 94-3484620217/0100, vedený u Komerční banky v Roudnici n. L.

                        variabilní symbol – rodné číslo poplatníka

 

Platbu lze provést za více osob současně prostřednictvím společného zástupce, např. člena rodiny, vlastníka domu nebo správce objektu (dále jen plátce poplatku). Povinností plátce poplatku, který provedl platbu za více osob bezhotovostně, je sdělit nejpozději v den platby poplatku správci poplatku údaje potřebné k identifikaci platby, a to jména, příjmení, data narození a trvalý pobyt osob, za něž byl poplatek touto platbou hrazen, a dále datum úhrady a variabilní symbol příslušné platby. K podávání oznámení vydal správce poplatku formulář „oznámení o hromadné platbě“, který je k dispozici na webových stránkách města Roudnice nad Labem v části ekonomický odbor – formuláře odboru.  Zpráva pro příjemce na poštovní poukázce nebo na příkazu k úhradě bankou nenahrazuje povinnost podat oznámení o hromadné platbě správci poplatku.

 

Za děti a nesvéprávné osoby zajišťují platbu jejich zákonní nebo ustanovení zástupci, většinou rodiče. Platbu však mohou provést i další osoby.

V případě nejasností se můžete informovat na Městském úřadě Roudnice nad Labem, ekonomický odbor, oddělení místních poplatků, 1. patro, dveře č. 10 – Hodanová Vladimíra, e-mail: vhodanova@roudnicenl.cz, tel. č. 416850135.

Informace týkající se odvozu a třídění odpadů Vám podá Městský úřad, odbor životního prostředí, telefon 416 850 143.


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook