menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Vše o odpadech: Systém odpadového hospodářství města


Směsný komunální odpad

Město Roudnice nad Labem upozorňuje občany v souvislosti s probíhajícími výkopovými pracemi na povinnost, vyplývající z OZV č. 6/2021, přistavit sběrnou nádobu s komunálním odpadem v den vývozu, na místo které bude přístupné pro svozovou techniku.

To znamená, že sběrnou nádobu nelze přistavit na stávající místo, pouze na chodník před nemovitost, ale je nutno ji umístit za výkop směrem do místní komunikace. V případě, že sběrná nádoba nebude vyvezena, kontaktujte OŽP k zajištění nápravy na tel.č.: 416 850 143 nebo 416 850 183.


Směsný komunální odpad je odpad, který zůstane po vytřídění

 • využitelných složek (papíru, plastu, nápojových kartonů, barevného skla, biologicky rozložitelných odpadů)
 • nebezpečných složek komunálního odpadu
 • zpětně odebíraných elektrozařízení
 • objemného odpadu

Kam lze směsný komunální odpad odkládat?

K odkládání směsného komunálního odpadu slouží typizované sběrné nádoby o objemu 110 l, 240 l, a 1100 l. V oblastech, které jsou pro svozovou techniku nedostupné a v nichž nemají občané možnost ukládat tento odpad ani do nádob umístěných na dostupném místě, slouží k odkládání směsného komunálního odpadu plastové pytle o objemu 120 l. Pytle přiděluje občanům v nedostupných lokalitách pověřený pracovník odboru životního prostředí.

Vývoz nádob na směsný komunální odpad

Svoz komunálního odpadu na území města zajišťuje na základě smlouvy oprávněná osoba podle svozového plánu. Svoz směsného odpadu je prováděn zpravidla jednou týdně, v sídlištní zástavbě minimálně 2x týdně. Informace o termínech svozu najdete Harmonogram svozu odpadů naleznete zde Sběrné nádoby na směsný komunální odpad se umísťují na dočasném stanovišti v době od 6:00 hod. včetně státních svátků. Nádoby nepřistavené v uvedený čas ve svozový den na svozové stanoviště nebudou vyvezeny. Tyto sběrné nádoby musí být po svozu bez zbytečného prodlení z dočasného stanoviště odstraněny.

» Harmonogram svozu směsného komunálního odpadu v Roudnici nad Labem ke stažení zde.

Zůstala vaše nádoba nevyvezená? Možná to bylo právě z tohoto důvodu:
 • v nádobě je odpad, který nepatří do směsného komunálního odpadu (stavební suť, beton, cihly, zemina, uhynulá zvířata, odpad z údržby zeleně)
 • zaparkované vozidlo bránilo přístupu k nádobě
 • v nádobě jsou předměty, které by mohly poškodit mechanizmus svozového vozidla
 • v nádobě jsou předměty, které by mohly poškodit zdraví obsluhy
 • v odpadové nádobě je horký popel

Obsluha sběrného vozidla provádí při vyprazdňování vizuální kontrolu vrchních vrstev odpadu při otevření odpadové nádoby.


Třídění odpadů z domácností

Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat. Aby mohl být odpad využit nebo bezpečně likvidován, je potřeba odpad třídit už doma a odkládat na místo pro daný druh odpadu určené. Navíc povinnost třídit odpady nám všem ukládá i zákon o odpadech.

Město Roudnice nad Labem děkuje všem, kteří řádně třídí odpady, zároveň žádáme ty, kdo dosud netřídí nebo o odpadech a jejich dalším využití nepřemýšlí, aby s námi začali třídit odpady, neboť to je jediná cesta, jak ušetřit a jak nezměnit naše domovy a okolí ve skládky. Je důležité, aby se občané našeho města aktivně zapojili do třídění odpadu a v kontejnerech a popelnicích na směsný komunální odpad nekončilo jen to, co nelze vytřídit či odevzdat ve sběrném dvoře. O tom, zda dáme nový život odpadu rozhodujeme právě my. Podívejte se do nádob na směsný komunální odpad a popřemýšlejte, jaké množství odpadu v něm je druhotně využitelné.


» Seznam a specifikace stanovišť ke stažení zde.

» Vybrané části města pro pytlový sběr papíru, plastů a nápojových kartonů


Informace o třídění odpadů naleznete také na:


Modré kontejnery a pytle na papír


Patří sem:
 • krabičky od pytlíkových čajů
 • vnější obaly čokolád
 • pytlíky od mouky, strouhanky, cukru
 • noviny, časopisy s papírovou obálkou
 • krabice od bot
 • lepenkové krabice od spotřebičů (rozřezané)
 • sešity, paperbacky
 • knihy bez vazby
 • kancelářský papír
 • ostatní papír všeho druhu
Nepatří sem:
 • uhlový (karbonový) papír
 • znečištěný papír všeho druhu – mastný, od barev, po malířích, od masa a potravin
 • nápojové kartony
Co se děje dál s vytříděným papírem?

Odpady vhozené do barevného kontejneru sváží svozová firma na dotřiďovací linku, která se nachází v Prosmykách. Zde se papírový odpad vyklopí na pás a ručně se dotříďuje na jednotlivé druhy(noviny,časopisy,karton-lepenka,ostatní papír) a zároveň se odstraňují nežádoucí příměsi a nečistoty. Dotříděný papír se slisuje do balíků a odváží se k recyklaci do papíren a dalších zařízení. Z recyklovaného papíru se vyrábí toaletní papír,noviny,kancelářský papír,obaly na vajíčka,lepenkové krabice. Papír se dá v průměru recyklovat 5x až 7x. Ročně každý občan vyprodukuje 15-45 kg papírového odpadu.

Pár praktických údajů:
 • V Roudnici nad Labem je rozmístěno celkem 76 kontejnerů na papír.
 • Papír se sváží 1x týdně – úterý
 • Pytle ve vybraných lokalitách 1x za 14 dní úterý - lichý týden

Značení obalů z papíru:


Žluté kontejnery a pytle na plasty


Patří sem:
 • kelímky od jogurtů
 • obaly od špaget, bonbónů
 • tácky z balené zeleniny a ovoce
 • obaly z CD
 • sáčky z odnosu potravin
 • tašky z igelitu
 • PET lahve
 • obaly od šampónů
 • obaly z kosmetiky (tělová mléka, krémy,…)
 • obaly od běžných domácích čisticích prostředků na mytí nádobí, oken, podlah
 • obaly a balící fólie od spotřebních zboží – bublinkové fólie a další
 • fólie, do nichž jsou baleny PET lahve s nápoji
 • pěnový polystyren (menší kusy, větší do sběrného dvora)
 • uzavírací víčka od instantní kávy
 • obaly od polévek a dalších potravin v prášku
 • krabice od džusů, mléka, rajského protlaku, vína (nápojový karton)
Nepatří sem:
 • podlahové krytiny
 • PVC
 • novodurové trubky
 • koberce
 • obaly od olejů
 • obaly silně znečištěné
 • obaly od nebezpečných látek
 • obaly od chemikálií a barev
Co se děje dál s vytříděným plastem?

Odpady vhozené do barevného kontejneru sváží svozová firma na dotřiďovací linku, která se nachází v Prosmykách. Zde se odpady vyklopí na pás a ručně se dotříďuje na jednotlivé druhy (PET, fólie, duté plastové obaly, polystyren, směsný plast). Roztříděný plast se slisuje do balíků a odváží se k recyklaci zpracovatelům, kde se plasty drtí, perou a přetvářejí na suroviny pro výrobu finálních výrobků (nejčastěji tzv. regranulát, což jsou malé plastové pecičky). Z recyklovaného plastu se vyrábí např. zatravňovací dlaždice, zátěžové koberce, technická a textilní vlákna, izolační tvárnice. Z recyklovaného nápojového kartonu se pak vyrábí buď papír nebo stavební desky.

Pár praktických údajů:
 • V Roudnici nad Labem je rozmístěno celkem 87 kontejnerů na plast
 • Plast se sváží 2x týdně - úterý – pátek
 • Pytle ve vybraných lokalitách 1x za 14 dní úterý - lichý týden

Značení obalů z plastu:

Značení obalů z nápojových kartónů:


Zelené kontejnery na barevné sklo


Patří sem:
 • barevné sklo – hnědé, zelené, modré
 • lahve od vína
 • nevratné lahve od piva
 • nevratné lahve od minerálek, nápojů a limonád
 • nádoby z barevného skla
 • tabulové sklo z oken a dveří
Nepatří sem:
 • drátosklo
 • monitory televizí a počítačů
 • keramika
 • porcelán
 • zrcadla
 • automobilová skla
 • lahvičky od léčiv
 • zářivky a výbojky, žárovky
 • předměty z hutního skla
 • sundáme kovové uzávěry, příp. etiketu
Co se děje dál s vytříděným sklem?

Odpady vhozené do barevného kontejneru sváží svozová firma do svého areálu, který se nachází v Prosmykách. Odtud je sklo odváženo na dotřiďovací linku, kde dochází k důkladnému dotřídění. Střepy jsou s dalšími částmi taveny při vysokých teplotách. Z roztavené plochy se pak vyrábínové výrobky, kterými jsou např. lahve na minerálky, alkohol, pivo a další skleněné výrobky. Dále se pak sklo používá pro výrobu tepelných izolací (skelná vata). Sklo lze recyklovat neomezeně stále dokola. Každý člověk vyhodí ročně do komunálního odpadu 9-18 kg skla

S ohledem na hluk, který způsobuje vhazování odpadů ze skla do separačních kontejnerů, žádá město všechny uživatele, aby skleněný odpad vhazovali do kontejnerů v denní době od 8 do 21 hodin, a byli tak ohleduplní k těm, kteří bydlí v blízkosti kontejnerů.

Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM, který zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. Pokud si koupíte obal, na kterém je značka ZELENÝ BOD znamená to, že výrobce zaplatil za jeho recyklaci. Takže, až vypijete limonádu nebo dojíte sušenky, odhoďte jejich obaly do barevného kontejneru.

Pár praktických údajů:
 • V Roudnici nad Labem je rozmístěno celkem 50 kontejnerů na sklo
 • Sklo se sváží 1x měsíčně

Značení obalů ze skla:


Další druhy odpadů určené k třídění

V našem městě jsou i další nádoby určené k třídění dalších druhů odpadů.

1. Textil

Město Roudnice nad Labem provozuje od roku 2008 sběr odpadního textilu ve spolupráci se společností Koutecký, s.r.o. a Diakonií Broumov. Odpadní textil je shromažďován prostřednictvím stacionárních kontejnerů.

Patří sem:
 • čistý a suchý textil zabalený do igelitových tašek či pytlů
 • veškeré oděvy
 • bytový textil (záclony, deky, povlečení)
Nepatří sem:
 • tašky
 • koberce
 • matrace
 • molitan
 • znečištěný textil
Sběrná místa:
 • parkoviště proti nemocnici
 • Alej 17. Listopadu (Retail Invest)
 • Alej 17. Listopadu (OD Říp)
 • ulice Stavbařů
 • ulice u hřiště
 • T.G.M. v prostoru stání na tříděný odpad u zimního stadionu
 • sběrný dvůr Hostěraz

2. Bioodpad

Pro sběr bioodpadu slouží speciální hnědá nádoba o objemu 240 l.

Patří sem:
 • rostlinný odpad ze zahrad (listí, tráva, plevel, větve)
 • zbytky ovoce, zeleniny, slupky
 • výkaly drobných domácích zvířat
 • zbytky jídel včetně potravin s prošlou zárukou
Nepatří sem:
 • maso
 • kosti
 • uhynulá zvířata
 • olej z potravin
 • obaly od potravin
 • sklo,plast,kov

3. Elektrozařízení

Pro odkládání drobného elektrozařízení a baterií je možno využít červené stacionární kontejnery případně E-box.

Patří sem:
 • baterie
 • kalkulačky
 • radia
 • drobné počítačové vybavení
 • telefony
 • elektronické hračky
Nepatří sem:
 • televizory
 • PC monitory
 • zářivky
 • malé a velké domácí spotřebiče
Sběrná místa:
 • Alej 17. listopadu (Retail Invest)
 • Bořivojova před čp. 1780
 • SD Hostěraz
 • výkupna Kovošrotu Group Cz s.r.o. Žizkova ul.
 • E-box budova MěÚ Roudnice n/L.
 • Prokopova – parkoviště u restaurace

Elektrozařízení, které nelze vhodit do červených kontejnerů či E-boxu je možné ZDARMA odevzdat na sběrném dvoře Hostěraz nebo výkupně Kovošrotu Group CZ s.r.o. Žizkova ul.

4. Kovy

Kovy lze vhazovat do šedivých kontejnerů o objemu 1 100 l.

Patří sem:
 • konzervy
 • kovové obaly
 • alobal
 • víčka od jogurtů a dalších mléčných výrobků
 • plechovky od nápojů apod.
Nepatří sem:
 • větší kusy kovových odpadů, které se nevejdou do vhozu kontejneru. Ty lze odevzdávat ve SD Hostěraz nebo výkupně Kovošrotu Group CZ s.r.o.
Sběrná místa:
 • ul. Hakenova - stanoviště tříděného odpadu
 • Husovo náměsít
 • ul. Stavbařů - stanoviště tříděného odpadu
 • ul V Uličkách za viaduktem - stanoviště tříděného odpadu
 • ul. Chvalínská - Podlusky – stanoviště tříděného odpadu
 • Alej 17. listopadu u čp. 2695
 • Alej 17. listopadu u čp. 1740
 • Neklanova u čp. 1802 – stanoviště směsného komunálního odpadu
 • Josefa Hory – stanoviště tříděného odpadu
 • Budovatelů
 • U Hřiště
 • Židovická u podzemních kontejnerů
 • Na Štěpárně
 • Špindlerova tř.
 • Na Rybníčku – stanoviště tříděného odpadu
 • Boženy Němcové
 • Rvačov
 • Na Kolečku
 • Bořivojova před čp.1763
 • Sladkovského náměstí
 • SD Hostěraz
 • Havlíčkova – stanoviště tříděného odpadu

5. Pneumatiky

Staré nebo poškozené pneumatiky by v žádném případě neměly skončit v popelnici, kontejnerech na tříděný odpad nebo pohozené na veřejném prostranství.

Do sběrného dvora Hostěraz v Roudnici nad Labem není možné odevzdávat použité pneumatiky. V Roudnici nad Labem jsou místa, která jsou povinná pneumatiky bezplatně odebírat, bez vazby na nákup zboží či služeb. Jedná se o firmy:

 • Rendy Motors, Žižkova 2483
 • STROM PRAHA a.s., Roudnice nad Labem, Pracnerova 285
 • M.A. car servis s.r.o., Alej 17. listopadu 1101
 • Václav Kraka, Boženy Němcové 1345
 • Tomáš Kraupner, Karlovo náměstí 71
 • AUTO BOUŠKA s.r.o., Palackého 389
 • Autoservis Adámek, Jeronýmova 289
 • Luboš Smetana, Krabčická /ČS LPG/
 • Jaroslav Kalík Autosklosever, Kratochvílova 2659, Roudnice nad Labem

6. Jedlé oleje a tuky z domácností

Svoz olejů probíhá 1x měsíčně

Patří sem:
 • použité jedlé oleje a tuky z domácností,
  např. fritovací oleje
 •  ztužené jedlé tuky
Nepatří sem:
 • technické oleje (převodové, motorové,
  tlumičové)
 • maziva a kapaliny

Použité tuky a oleje vhazujte do nádoby v uzavřených obalech (např. PET lahve).
Sběrná místa:
 • ul. Na Čihadlech u stanoviště tříděného odpadu - podzemní kontejnery
 • ul. Kap. Jaroše x Švermova u stanoviště tříděného odpadu - podzemní kontejnery
 • ul. Hakenova u stanoviště tříděného odpadu - podzemní kontejnery
 • ul. Neklanova x Bořivojova u stanoviště tříděného odpadu - podzemní kontejnery
 • ul. Libušina u stanoviště tříděného odpadu - podzemní kontejnery
 • ul. Krabčická u stanoviště tříděného odpadu - podzemní kontejnery
 • ul. V Uličkách u dětského hřiště - stanoviště tříděného odpadu – podzemní kontejnery
 • ul. 1. Máje - Podlusky - stanoviště tříděného odpadu
 • ul. Boženy Němcové
 • ul. Okružní
 • ul. Josefa Hory
 • ul. Mlýnská
 • ul. Vrchlického
 • ul. Židovická
 • ul. Houskova
 • ul. Na Rybníčku
 • ul. Na Kolečku
 • Husovo náměstí

Dokumenty

Výsledky odpadového hospodářství 2021

Soubor PDF 344.38 KB

zobrazit soubor