menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Územní studie veřejných prostranství ve městě Roudnice nad Labem

Název projektu: Projekt „Územní studie veřejných prostranství ve městě Roudnice nad Labem“
Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004738
Příjemce projektu: Město Roudnice nad Labem
Datum zahájení projektu: 15. 3. 2017
Datum ukončení realizace: 31. 12. 2018

  

Tento projekt je spolufinancován EU.


Předmětem projektu je zpracování Územní studie veřejných prostranství ve městě Roudnice nad Labem, v souladu s platnými právními předpisy, v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami a Zadáním Územní studie veřejných prostranství ve městě Roudnice nad Labem.

Účelem je zpracování územní studie veřejných prostranství, která bude základním a uceleným materiálem pro veřejná prostranství města Roudnice nad Labem a bude řešit především prostorové uspořádání a funkční členění veřejných prostranství, koncepci dopravního napojení včetně dopravy v klidu ve vazbě na jednotlivá veřejná prostranství, koncepční údržbu zeleně, standard povrchů a mobiliáře, sjednocení pravidel pro umisťování prvků ve veřejném prostoru a provázanost s územním plánem města. 

Cílem je definovat vymezení stávajících a navrhovaných veřejných prostranství jako ucelené urbanistické kostry města Roudnice nad Labem. Získat podrobnější podklad pro koncepci veřejných prostranství v Územním plánu Roudnice nad Labem. Analyzovat majetkoprávní souvislosti pozemků veřejných prostranství a prověřit charakter a způsob využití veřejných prostranství. Získat podklad pro koordinované rozhodování při úpravách a návrhu nových veřejných prostranství a sjednotit dílčí koncepce a pravidla uplatňovaná pro veřejné prostory. Získat přehledný podklad pro architekty a projektanty navrhující veřejné prostory a uplatňovat standard mobiliáře a prvků v urbanisticky jednotných celcích. 

Územní studie veřejných prostranství bude sloužit prioritně k podrobnému prověření optimálního řešení veřejných prostranství. Bude sloužit jako podklad pro zpracování přípravné a realizační dokumentace (DÚR, DSP) a jako podklad pro rozhodování v území. 

Prezentovat koncepci veřejných prostranství jako přehledný dokument pro občany města.

Dokumenty

Uzemni studie verejnych prostranstvi

Soubor PDF 134.12 MB

zobrazit soubor