menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně – právní ochrany dětí Městského úřadu Roudnice nad Labem

Adresa a úřední hodiny

V případě nutnosti mohou klienti navštívit pracovníky i mimo úřední hodiny. Budova úřadu je v pracovní době volně přístupná.

 OSPOD Roudnice nad Labem má svými pracovníky pokryt celý správní obvod – viz standard č 1a)

Orgán sociálně – právní ochrana dětí je součástí Odboru sociálních věcí Městského úřadu Roudnice nad Labem. Sociálně – právní ochrana představuje zajištění práva dítěte na život, příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, zaměstnání. Zahrnuje také ochranu dítěte před tělesným a duševním násilím zneužíváním nebo vykořisťováním.

Ochrana dítěte a zajišťování jeho práv se promítá do právních předpisů v oblasti rodinně – právní, sociální, školské, zdravotní, daňové, občanskoprávní, trestní a do mnoha mezinárodních dokumentů, především pak do Deklarace práv dítěte a Úmluvy o právech dítěte. Dítě tak ve smyslu těchto dokumentů potřebuje pro svou tělesnou a duševní nezralost zvláštní záruky, péči a odpovídající právní ochranu před narozením a po něm.

Co se rozumí  sociálně právní ochranou  vyjadřuje konkrétně zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Sociálně – právní ochrana dětí je vymezena zákonem jako:

 • Ochrana práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou péči
 • Ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně jeho jmění
 • Působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny
 • Zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině

Předním hlediskem poskytování sociálně – právní ochrany je nejlepší zájem, prospěch a blaho dětí, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží i k širšímu sociálnímu prostředí dítěte. Jakékoliv zasahování do soukromí a rodinného života je možné teprve tehdy, jestliže rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu o to požádají, pokud o to požádá dítě, či pokud se objeví skutečnosti nasvědčující ohrožení dítěte.

Sociálně – právní ochrana se poskytuje bezplatně všem dětem mladším 18 let, pokud zletilosti nenabyly dříve.

Činnosti, které vykonává orgán- sociálně právní ochrany dětí (dále OSPOD)

Poradenská činnost

 • Pomáhá rodičům při řešení výchovných či jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
 • Poskytuje pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání plnění vyživovací povinnosti k dítěti, včetně pomoci při podávání návrhů týkajících se dítěte k soudu
 • Po umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje rodičům pomoc, spočívající zejména v uspořádání jejich rodinných poměrů, které by umožnily návratu dítěte do rodiny
 • Poskytuje pomoc a ochranu dětem, které požádají o pomoc i bet vědomí rodičů při ochraně svého života, svých práv a oprávněných zájmů

Výchovná opatření

Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může uložit ve správním řízení:

 • Napomenutí dítěte, rodičem jiné osoby odpovědné za výchovu
 • Dohled nad dítětem a provádět jej za součinnosti dalších institucí
 • Omezení bránící působení škodlivých vlivů na výchovu dítěte
 • Povinnosti využít odbornou poradenskou pomoc, pokud rodiče nezajistili odbornou pomoc ani na doporučení OSPOD, ačkoliv ji dítě nezbytně potřebuje

Opatření na ochranu dětí

Orgán sociálně – právní ochrany může podávat návrhy k soudu:

 • Na omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu
 • Na nařízení ústavní výchovy, na její prodloužení či zrušení
 • Na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na prodloužení doby trvání tohoto svěření a na zrušení rozhodnutí o svěření dítěte do tohoto zařízení
 • Na nařízení výchovného opatření
 • Na vydání předběžného opatření, jestliže se dítě ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny

Před podáním výše uvedených návrhů projedná orgán sociálně – právní ochrany dětí s rodiči či jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte důvody, pro které je  návrh podáván. Poučí je o jejich právech a povinnostech vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, pokud jsou rodiče dosažitelní. Toto se netýká návrhu na vydání předběžného opatření, kdy je třeba konat neprodleně.

Péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost

Je zabezpečována prostřednictvím kurátorů pro děti a mládež, kteří provádějí opatření k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování anebo opakování poruch psychického, fyzického nebo sociálního vývoje dítěte, konkrétně:

 • Navrhují preventivní opatření k zamezení vzniku sociálně – patologických jevů
 • Účastní se na přestupkovém řízení a trestním řízení vedenému proti mladistvému
 • Navštěvují děti s nařízenou ústavní či ochrannou výchovou z důvodu závažných výchovným problémů a zároveň navštěvují rodiče těchto dětí
 • Pomáhají dětem po propuštění z ústavní či ochranné výchovy a zajišťují pomoc při jejich opětovném začlenění do rodinného a sociálního prostředí

Náhradní rodinná péče – osvojení, pěstounská a poručenská péče

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí.

 • OSPOD podává návrh soudu na rozhodnutí o splnění podmínky osvojení spočívající v to, že rodiče neprojevují o dítě zájem
 • OSPOD  podává návrh na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu a jeho zrušení
 • OSPOD poskytuje osobám shodným stát se osvojiteli nebo pěstouny poradenskou pomoc související s osvojením nebo svěřením dítěte do pěstounské péče, zejména v otázkách výchovy dítěte a pěstounské péče na přechodnou dobu
 • S osobami pečujícími a s osobami v evidenci uzavírá „ Dohodu o výkonu pěstounské péče“
 • Zprostředkovává psychologickou, terapeutickou nebo jinou odbornou pomoc dětem a osobám pečujícím

Další činnosti OSPOD

 • Pořádá případové konference při řešení konkrétních situací ohrožených dětí a rodin
 • Je oprávněn navštěvovat dítě a rodinu, ve které žije a zjišťovat v místě bydliště, ve školských zařízeních nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, jak rodiče o dítě pečují, v jakých sociálních podmínkách dítě žije a jaké má dítě chování
 • Sleduje dodržování práv dítěte ve zdravotních a školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a zařízení sociální péče, kde je dítě dočasně umístěno
 • Přijímá od fyzických i právnických osob oznámení, týkající se podezření z ohrožení zdravého vývoje dítěte, které následně prověřuje
 • Vykonává funkci kolizního opatrovníka dětem, které zastupuje u soudních řízení
 • Spolupracuje v zájmu dítěte se školskými a zdravotnickými zařízeními, se zařízeními pro výkon ústavní výchovy, úřady práce, neziskovými a jinými organizacemi
 • Vykonává další činnosti související s agendou sociálně – právní ochrany dětí, tak jak ukládá zákon o sociálně – právní ochraně dětí a další právní předpisy

V rámci výkonu sociálně - právní ochrany je OSPOD povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se v rámci své činnosti seznámí.