Městský úřad

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Úsek sociálně právní ochrany:

  •  zajišťuje agendu podle zákona 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí a zákona o rodině č. 94/1963 Sb., vše v platném znění, např. náhradní rodinnou péči, ve funkci opatrovníka zastupuje dítě u soudu, zabývá se problémy týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí.

Úsek sociální prevence:

  • zajišťuje agendu podle zákona 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, a zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže, vše v platném znění - kurátor pro děti a mládež se zabývá dětmi a mladistvými s problémovým chováním, trestnou činností, závislými a experimentujícími s drogami, záškoláctvím, zastupují mladistvé v průběhu trestního a přestupkového řízení. Kurátor pro dospělé zajišťuje agendu pro dospělé propuštěné z výkonu trestu nebo výkonu vazby, zajišťuje výkon alternativních trestů ve spolupráci s probačně-mediační službou. Pomáhá zprostředkovat léčbu závislých na alkoholu i nealkoholových drogách, provádí besedy na základních i středních školách na téma závislostí, šikany a dalších výchovných problémů.