menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

IPO Roudnice nad Labem (archiv)

Město Roudnice nad Labem realizuje od 1.1.2013 neinvestiční projekt s názvem „IPO Roudnice nad Labem“. Jedná se o individuální projekt města zaměřený na financování sociálních služeb. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Představujeme vám klíčové aktivity projektu IPO Roudnice nad Labem:

Krizová pomoc pro muže 18+

 • Předmětem této klíčové aktivity je pomoc mužům starším 18 let, kteří se nacházejí v situaci ohrožení života vlivem ztráty bydlení a přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci uspokojivě z vlastních či rodinných zdrojů. Na území města Roudnice nad Labem jsou evidovány případy této cílové skupiny při současné neexistenci odpovídající pomoci v Roudnici nad Labem. Kvalifikovaný odhad počtu těchto osob činí cca 8 případů ročně. Maximální kapacita v jednom okamžiku bude činit 4 uživatele. Maximální doba pobytu osoby v zařízení je s ohledem na vyhl. č. 505/2006 Sb. sedm kalendářních dnů.
 • Klíčová aktivita bude registrovanou sociální službou (viz ust. § 60 zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).
 • Kapacita vychází z prostor určených na službu, poskytována bude v pobytové formě. Aktivita bude zajištěna v rámci pohotovostního režimu. Bude tak cílové skupině k dispozici nepřetržitě.
 • Aktivita se zaměřuje na "podchycení" osob bez přístřeší vyloučených z trhu práce. Poskytnutím přístřeší lze na klienty působit a zapojit je do dalších činností v rámci této aktivity, jako jsou základní sociální poradenství, ubytování, praní osobního prádla, poskytnutí stravy a umožnění její přípravy, sociálně terapeutické činnosti směřující k překonání krizového stavu, pomoc při uplatňování práv a zájmů při obstarávání osobních záležitostí, poradenství v oblasti pracovního práva. Základní metodou práce bude krizová intervence, metoda individuálního plánování a poradenství.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 • Předmětem klíčové aktivity je mobilizace zájmu rodičů a osob pečujících o zodpovědnou výchovu dětí, pomoc zdravému rozvoji dětí ze sociálně vyloučených lokalit a vyrovnání šancí s dětmi z majoritní společnosti nejen při vstupu do školy. Klíčová aktivita je určena pro cílovou skupinu osob ze sociálně vyloučených lokalit, které pečují o děti.
 • Klíčová aktivita bude registrovanou sociální službou. (viz ust. § 65 zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)
 • Klíčová aktivita bude mít ambulantní i terénní formu. Rodiny budou kontaktovány prostřednictvím terénních služeb v jejich přirozeném prostředí. Terénní služby budou poskytovány v době PO-PÁ od 12:00 do 16:00 hod. v domácnostech rodin, při doprovodech na úřady, rodičů do školy apod. Ambulantní služby budou poskytovány v úterý a ve středu od 7:30 do 12:00 hod (v případě mimořádných akcí i v jiné dny).
 • Obě formy klíčové aktivity budou zajištěny v minimálním rozsahu dvou pracovníků v sociálních službách s 1,6 úvazkem, sociálním pracovníkem s 0,5 úvazku, administrativním pracovníkem s 1,0 úvazku, ekonom. účetní s 0,20 úvazku, vedoucí/m pracovníkem v sociálních službách s  0,5 úvazku a psychologem na DPP.
 • Metody klíčové aktivity jsou zejména situační či krizová intervence, rozhovor, informační servis, individuální práce, skupinové práce, osobní anamnéza, základní sociální poradenství, kontaktní práce.
 • V rámci klíčové aktivity budou prováděny tyto činnosti: tématické besedy s odborníky, sociálně-terapeutické činnosti - muzikoterapie, informování o rodinném a pracovním právu (práva a povinnosti), posilování pracovních kompetencí a rodinných vazeb, informování o transgenerační kauzalitě a principech komunikace rodič-dítě. Rodiče se účastní všech aktivit společně se svými dětmi, nácvik rodičovského chování, pomoc s řízením chodu domácnosti, nácvik jednání s úřady,
 • Vytváření a podpora pozitivního rodinného prostředí i pro snadnější vstup matek na trh práce, vedení k samostatnosti, motivační bezpříjmové nácviky - proces čištění oděvů (praní, žehlení, šití, drobné úpravy oděvů, výroba čistících hadrů).

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 15+

 • Předmětem klíčové aktivity je poskytnout mládeži ze sociálně vyloučených lokalit, která je vystavena zvýšenému výskytu nežádoucích jevů, možnost aktivního a smysluplného trávení volného času a podnětného prostředí s důrazem na rozvoj osobností pro uplatnění na trhu práce.
 • Cílovou skupinu bude tvořit mládež ve věku 15-26 let žijící v Roudnici nad Labem a jejím okolí. Služba bude poskytnuta ambulantní formou ve dnech PO – ČT od 16.00 do 20.00 hod. Přípravy na činnosti pracovníci vykonávají před realizací činností a otevřením. V pátek bude probíhat sanitární den z důvodu zabezpečení čistého prostředí a zamezení přenosu potenciálních onemocnění, kterými je např. provázené užívání drog.
 • Klíčová aktivita bude registrovanou sociální službou (viz ust. § 62 zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).
 • Klíčová aktivita bude dodavatelem zajištěna v min rozsahu 0,5 úvazku sociálního pracovníka, pracovníkem v sociálních službách na 1,0 úvazku, vedoucím řídícím pracovníkem s 0,5 úvazkem, administrativním pracovníkem s 0,7 úvazkem a ekonomickou účetní na 0,2 úvazku.
 • V rámci klíčové aktivity budou prováděny tyto činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, návštěva pedagogicko-psychologické poradny, návštěva Úřadu práce, volnočasové aktivity, arte činnosti, sportovní aktivity. Všechny tyto aktivity mají za cíl probuzení zájmu o určité obory, ve kterých by se mohli mladí lidé potenciálně uplatnit, včetně poskytnutí kariérového a pracovního poradenství před ukončením povinné školní docházky.
 • Metody práce: krizová intervence, případová práce, poradenství, informační servis, kontaktní práce, situační intervence, skupinová práce, kontakt s institucemi ve prospěch uživatele, doprovod.

Prevence sociálně patologických jevů

 • Předmětem klíčové aktivity je prevence negativních sociálních návyků klientů a posílení jejich kompetencí umožňujících jejich sociální začlenění i začlenění na trhu práce. Aktivita se zaměřuje na osoby ze sociálně slabých rodin, které se potýkají s nejrůznějšími negativními vzorci chování. Klíčová aktivita není sociální službou, jedná se o doprovodný program k sociálním lsužbám. V rámci této aktivity bude odborný pracovník působit na klienty vzdělávacími a volnočasovými činnostmi, prostřednictvím jich přednese rizika sociálně patologického chování a alternativní způsoby jednání a chování. Činnosti budou rovněž podporovat klienty k získávání takových kompetencí, které jim lépe umožní začlenění do majoritní společnosti a tím i na legální trh práce.
 • Metody práce a sběru dat jsou zejména depistáž sociálně patologického chování, kontaktní práce, rozhovor, řízená diskuse, dotazník.
 • V rámci této aktivity budou prováděny tyto činnosti: osvěta v oblasti drogových a dalších závislostí, kriminality a jejich důsledků, význam dodržování pravidelné školní docházky dětí a zdůrazňování nevýhod nelegálního zaměstnávání, působení na všeobecný rozvoj osobnosti klienta v získávání dovedností nutných k zapojení do majoritní společnosti, snižování atraktivity patologického chování. Dále jsou předmětem i volnočasové činnosti: besedy s tématikou zaměstnanosti, přednášky, pročítání inzerátů s nabídkami zaměstnání, komentované sledování dokumentů.
 • Provoz a příprava klíčové aktivity bude zajištěna v minimálním rozsahu 0,5 úvazku odborného pracovníka.
 • Klíčová aktivita bude probíhat ve dnech PO - PÁ 4 hodiny s pružnou pracovní dobou (v úterý až čtvrtek v době od 14:00 hod. do 15:00 hod. se budou konat besedy). Okamžitá kapacita programu je 7 uživatelů. Za dobu trvání projektu služba podpoří celkem 40 uživatelů.

Odkaz na web dodavatele

www.charitaroudnice.cz/dotace-a-granty/371-2014/375-ipo-roudnice-nad-labem

Články z Roudnických novin – průběh realizace rozbalit

článek RN březen 2013

Soubor PDF 454.73 KB

zobrazit soubor

článek RN prosinec 2013

Soubor PDF 777.60 KB

zobrazit soubor