Životní prostředí

Je odborem úřadu k zabezpečování činnosti na úseku ochrany a tvorby životního prostředí, vodního hospodářství a zemědělství.

Vedoucí odboru: Ing. Vladimír Drož
tel.: 416 850 183, e-mail: vdroz@roudnicenl.cz

Adresa: Riegrova 1100, Roudnice nad Labem 41301 (přízemí, dveře č. 46)
Adresa pro doručování: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
  • Státní správa lesů (přízemí, dveře č.46)
  • Ochrana přírody a krajiny, státní správa, rybářství(přízemí, č. dveří 47)
  • Státní správa odpadového hospodářství, ochrana zvířat proti týrání (přízemí, dveře č.48)
  • Ochrana ZPF a státní správa myslivosti (přízemí, dveře č. 50)
  • Vodoprávní úřad (přízemí, dveře č.45)
  • Ochrana ovzduší a vodoprávní úřad (přízemí, dveře č. 49)
  • Odpadové hospodářství obce, veřejná zeleň, péče o zvířata (dveře č. 47)

Aktuality


Aktuální informace spadající do této sekce.
14. 11. 2017 | V uplynulých týdnech proběhla podzimní etapa deratizace volných ploch a prostranství v majetku města. Kontroly potvrdily účinnost prováděných opatření, velcí hlodavci se však stahují do neudržovaných sklepních prostor soukromých nemovitostí.
aktualita 07. 11. 2017 | Odbor životního prostředí MěÚ RCE upozorňuje na nařízení, dnes vydané Ministerstvem zemědělství, dle kterého musí vlastníci lesů odstranit do konce března příštího roku dřevo napadené kůrovcem nebo poničené letošními vichřicemi. Ostatní, takzvaná úmyslná těžba, zakázaná však není.
21. 06. 2017 | Český hydrometeorologický ústav vyhlásil pro území Ústeckého kraje do odvolání smogovou situaci z důvodu vysokých koncentrací troposférického ozonu. Osobám s chronickými dýchacími potížemi, starším lidem a malým dětem doporučil zdržet se při pobytu pod širým nebem v odpoledních hodinách zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. AKTUALIZACE 23. 6.: Smogová situace ODVOLÁNA.
aktualita 29. 03. 2017 | Třídění odpadu je u nás už téměř běžná věc. Víme co se starým papírem, plasty i sklem. Přesto ale mnozí z nás zapomínají při úklidu vyčlenit staré elektro. Spotřebiče přitom obsahují nebezpečné látky jako například rtuť, olovo nebo kadmium. Ty se na klasické skládce uvolňují do půdy, vody a ovzduší a poškozují tím životní prostředí. Pokud ale vhodíte drobné elektro do červených kontejnerů, poputují přímo do recyklační linky, kde se z nich pomocí různých separací získávají původní suroviny a materiály ke znovuvyužití.
aktualita 27. 03. 2017 | V souvislosti s množícími se nálezy uhynulých kusů vodního ptactva a výskytem ptačí chřipky na území ČR, informuje odbor životního prostřední MěÚ RCE o doporučeném postupu, jak nakládat s kadávery takových zvířat.
aktualita 27. 01. 2017 | Upozorňujeme občany, že smogová situace vyhlášená pro území Ústeckého kraje dne 20.1.2017 z důvodů vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 byla dnes 27.1.2017 v ranních hodinách odvolána.
aktualita 20. 01. 2017 | Upozorňujeme, že dnes v noci byla pro celé území Ústeckého kraje vyhlášena smogová situace a ve výhledu příštích 24 hodin není předpokládáno její zlepšení. Žádáme proto občany, aby se řídili uvedenými doporučeními.
aktualita 08. 11. 2016 | Upozorňujeme občany města Roudnice nad Labem na možnost odkládání objemného odpadu z domácností do dvou velkoobjemových kontejnerů, tentokrát v lokalitě Na Čihadlech. Kontejnery budou přistaveny od pátku 11.11.2016 (v dopoledních hodinách) do neděle 13.11.2016 v prostoru ulice Za Rozhlednou naproti čp. 1925.
aktualita 27. 10. 2016 | Upozorňujeme občany města Roudnice nad Labem, že poslední svoz bioodpadu ze sběrných nádob ve vybraných lokalitách města se uskuteční v tomto roce v čtyřicátém sedmém týdnu tj. 23. 24. a 25. listopadu 2016. (podle vývozu v daných lokalitách).
aktualita 06. 10. 2016 | Upozorňujeme občany města Roudnice nad Labem na možnost odkládání objemného odpadu z domácností do 2 velkoobjemových kontejnerů (dále jen VOK) přistavených v prostoru ulice Jiráskova. Kontejnery budou přistaveny od pátku 7.10.2016 (v dopoledních hodinách) do neděle 9.10.2016. Do VOK lze odkládat pouze ty odpady, pro které je tato služba určena. Žádáme občany o dodržování pravidel pro třídění odpadů, a aby do VOK odkládali pouze určený odpad.
aktualita 01. 07. 2016 | Oznamujeme, že vývoz komunálního , tříděného odpadu a bioodpadu ve dnech 5. a 6. července 2016 bude probíhat jako v běžné pracovní dny dle dlouhodobě platného harmonogramu. Prosíme, aby popelové nádoby byly přistaveny v den svozu již v 6:00 hod., protože ve Státní svátek nelze stanovit přesný čas vývozu odpadu.
aktualita 27. 06. 2016 | Upozorňujeme občany města Roudnice nad Labem na možnost odkládání objemného odpadu z domácností do 3 velkoobjemových kontejnerů (dále jen VOK) přistavených v prostoru křížení ulic 1. máje a V Borku v části Podlusky. Kontejnery budou přistaveny od pátku 8.7.2016 (v dopoledních hodinách) do neděle 10.7.2016. Do VOK lze odkládat pouze ty odpady, pro které je tato služba určena. Žádáme občany o dodržování pravidel pro třídění odpadů, a aby do VOK odkládali pouze určený odpad.
aktualita 15. 06. 2016 | Město Roudnice nad Labem získalo osvědčení o úspoře emisí za rok 2015. Občané Roudnice nad Labem díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů výrazně přispěli k ochraně životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“.
aktualita 31. 05. 2016 | Město Roudnice nad Labem již 10 let využívá kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice vytváří hustou síť sběrných míst, přispívá jejich provoz, zajišťuje přepravu sběrných nádob do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetříme finanční prostředky, které bychom jinak museli utratit na likvidaci nebezpečných odpadů. Pomozte i vy chránit své zdraví, přírodu našeho města a nevyhazujte "úsporky" do koše.
aktualita 29. 02. 2016 | Upozorňujeme občany města Roudnice nad Labem, že dle níže uvedeného harmonogramu bude opět zahájen pravidelný svoz biodpadů v roce 2016 z vybraných lokalit města a v příslušném termínu je tedy možné přistavit ke svozu sběrnou nádobu. První svoz bioodpadu bude probíhat v třináctém týdnu tj. 30.31. března a 1.dubna 2016. Poslední svoz v roce 2016 bude proveden ve čtyřicátém sedmém týdnu tj. 23.24. a 25. listopadu 2016.
01. 06. 2015 | Město Roudnice nad Labem oznamuje zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016-2025“. Meritem materiálu je uvedení do souladu plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje se závaznou částí plánu odpadového hospodářství České republiky.
aktualita 16. 03. 2015 | Upozorňujeme občany města Roudnice nad Labem, že dle níže uvedeného harmonogramu bude opět zahájen pravidelný svoz biodpadů z vybraných lokalit města a v příslušném termínu je tedy možné přistavit ke svozu sběrnou nádobu. První svoz bioodpadu bude probíhat v patnáctém týdnu tj. 8. 9. a 10. dubna 2015. Poslední svoz v roce 2015 bude proveden ve čtyřicátém sedmém týdnu tj. 18.19. a 20. listopadu 2015.
06. 03. 2015 | Město Roudnice nad Labem oznamuje ve smyslu § 16 odst.3 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), že ministerstvo životního prostředí ČR vydalo závěr zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“, podle kterého bude uvedená koncepce posuzována dle citovaného zákona.
19. 02. 2015 | Město Roudnice nad Labem oznamuje ve smyslu § 16 odst.3 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), že ministerstvo životního prostředí ČR vydalo závěr zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán povodí Labe“, podle kterého bude uvedená koncepce posuzována dle citovaného zákona.
19. 02. 2015 | Město Roudnice nad Labem oznamuje zveřejnění záměru Neveřejná čerpací stanice pohonných hmot, nafta 3,5 m3 v uzavřeném areálu divize Bezděkov, Chelčického 1228, Roudnice nad Labem a sděluje, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení.
05. 01. 2015 | Město Roudnice nad Labem oznamuje zveřejnění koncepce Národní plán Povodí Labe a sděluje, že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení.
aktualita 03. 12. 2014 | Oznamujeme, že svoz komunálního odpadu bude standardně zajištěn i ve sváteční dny včetně 1.1.2015. Přesný čas svozu odpadu z jednotlivých stanovišť nemohl být přesně určen, proto žádáme občany města o přistavení sběrných nádob v den svozu nejpozději do 6:00 hod.
14. 01. 2014 | Roční hlášení o odpadech podávají oprávněné osoby i původci odpadů, kteří naplní zákonnou povinnost podle § 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech prostřednictvím systému ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností) každoročně a to do 15. února následujícího roku.
03. 01. 2014 | Odbor životního prostředí MěÚ Roudnice nad Labem oznamuje, že MŽP ČR vydalo závěr zjišťovacího řízení podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ke koncepci „Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013, aktualizace dokumentu na základě změn,schválených 10.10.2013 Monitorovacím výborem ROP SZ“, podle kterého není nutné uvedenou koncepci dále posuzovat podle zákona .
02. 12. 2013 | Odbor životního prostředí MěÚ Roudnice nad Labem oznamuje zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ke koncepci „Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013, aktualizace dokumentu na základě změn, schválených 10. 10. 2013 Monitorovacím výborem ROP SZ“.
09. 10. 2013 | Dne 17.10.2013 se uskuteční mobilní sběr drobných nebezpečných odpadů. Při mobilním sběru mohou občané města odevzdat následující druhy nebezpečných odpadů: oleje motorové, olejové filtry, zbytky barev, obaly od domácí chemie, rozpouštědla a ředidla, pesticidy, fritovací oleje, rtuťové teploměry, akumulátory, monočlánky, zářivky, výbojky, televizory, monitory, domácí elektroniku, počítače, lednice, mrazáky, staré léky a fotochemikálie.
26. 07. 2013 | Městský úřad Roudnice nad Labem jako orgán státní správy lesů upozorňuje v souvislosti s nynější výstrahou Českého hydrometeorologického ústavu na nebezpečí požárů, na následující omezení, plynoucí z lesního zákona. V rámci obecného užívání lesů, tzn. při běžných procházkách v lese, je v souvislosti s prevencí před lesními požáry v lesích zakázáno: 1. Kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa 2. Odhazovat hořící nebo doutnající předměty 3. Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa Za nerespektování uvedených zákazů může být uložena pokuta až do výše 15.000 Kč.
19. 06. 2013 | Pro území Ústeckého kraje byla Českým hydrometeorologickým ústavem dne 18.6.2013 v 15:50 hod vyhlášena smogová situace z důvodu vysokých koncentrací troposférického ozonu. Na některých stanicích reprezentativních pro uvedené území došlo u troposférického ozonu k překročení informativní prahové hodnoty 180 mikrogramů/m3 (18.6.2013 v 15 hodin na stanici Most 184,7 mikrogramů/m3, 18.6.2013 ve 14 hodin na stanici Teplice 192,7 mikrogramů/m3). Platnost do odvolání. Překročení informativní prahové hodnoty a trvání smogové situace se předpokládá rovněž ve středu 19.6.2013.

Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook