Vše o odpadech: Systém odpadového hospodářství města

Město Roudnice nad Labem stanovilo systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v Obecně závazné vyhlášce č. 3/2015. Vyhláška definuje základní mechanismy v nakládání s odpady v Roudnici nad Labem.
» Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 - Systém nakládání s odpady

Směsný komunální odpad

Směsný komunální odpad je odpad, který zůstane po vytřídění

 • využitelných složek (papíru, plastu, nápojových kartonů, barevného skla, biologicky rozložitelných odpadů)
 • nebezpečných složek komunálního odpadu
 • zpětně odebíraných elektrozařízení
 • objemného odpadu

Kam lze směsný komunální odpad odkládat?

K odkládání směsného komunálního odpadu slouží typizované sběrné nádoby o objemu 110 l, 240 l, a 1100 l. V oblastech, které jsou pro svozovou techniku nedostupné a v nichž nemají občané možnost ukládat tento odpad ani do nádob umístěných na dostupném místě, slouží k odkládání směsného komunálního odpadu plastové pytle o objemu 120 l. Pytle přiděluje občanům v nedostupných lokalitách pověřený pracovník odboru životního prostředí.

Vývoz nádob na směsný komunální odpad

Svoz komunálního odpadu na území města zajišťuje na základě smlouvy oprávněná osoba podle svozového plánu. Svoz směsného odpadu je prováděn zpravidla jednou týdně, v sídlištní zástavbě minimálně 2x týdně. Informace o termínech svozu najdete Harmonogram svozu odpadů naleznete zde Sběrné nádoby na směsný komunální odpad se umísťují na dočasném stanovišti v době od 6:00 hod. včetně státních svátků. Nádoby nepřistavené v uvedený čas ve svozový den na svozové stanoviště nebudou vyvezeny. Tyto sběrné nádoby musí být po svozu bez zbytečného prodlení z dočasného stanoviště odstraněny.

» Harmonogram svozu směsného komunálního odpadu v Roudnici nad Labem ke stažení zde.

Zůstala vaše nádoba nevyvezená? Možná to bylo právě z tohoto důvodu:
 • v nádobě je odpad, který nepatří do směsného komunálního odpadu (stavební suť, beton, cihly, zemina, uhynulá zvířata, odpad z údržby zeleně)
 • zaparkované vozidlo bránilo přístupu k nádobě
 • v nádobě jsou předměty, které by mohly poškodit mechanizmus svozového vozidla
 • v nádobě jsou předměty, které by mohly poškodit zdraví obsluhy
 • v odpadové nádobě je horký popel

Obsluha sběrného vozidla provádí při vyprazdňování vizuální kontrolu vrchních vrstev odpadu při otevření odpadové nádoby.


Třídění odpadů z domácností

Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat. Aby mohl být odpad využit nebo bezpečně likvidován, je potřeba odpad třídit už doma a odkládat na místo pro daný druh odpadu určené. Navíc povinnost třídit odpady nám všem ukládá i zákon o odpadech.

Město Roudnice nad Labem děkuje všem, kteří řádně třídí odpady, zároveň žádáme ty, kdo dosud netřídí nebo o odpadech a jejich dalším využití nepřemýšlí, aby s námi začali třídit odpady, neboť to je jediná cesta, jak ušetřit a jak nezměnit naše domovy a okolí ve skládky. Je důležité, aby se občané našeho města aktivně zapojili do třídění odpadu a v kontejnerech a popelnicích na směsný komunální odpad nekončilo jen to, co nelze vytřídit či odevzdat ve sběrném dvoře. O tom, zda dáme nový život odpadu rozhodujeme právě my. Podívejte se do nádob na směsný komunální odpad a popřemýšlejte, jaké množství odpadu v něm je druhotně využitelné. » Seznam a specifikace stanovišť ke stažení zde.

Informace o třídění odpadů naleznete také na:


Modré konejnery a pytle na papír


Patří sem:
 • krabičky od pytlíkových čajů
 • vnější obaly čokolád
 • pytlíky od mouky, strouhanky, cukru
 • noviny, časopisy s papírovou obálkou
 • krabice od bot
 • lepenkové krabice od spotřebičů (rozřezané)
 • sešity, paperbacky
 • knihy bez vazby
 • kancelářský papír
 • ostatní papír všeho druhu
Nepatří sem:
 • uhlový (karbonový) papír
 • znečištěný papír všeho druhu – mastný, od barev, po malířích, od masa a potravin
 • nápojové kartony
Co se děje dál s vytříděným papírem?

Odpady vhozené do barevného kontejneru sváží svozová firma na dotřiďovací linku, která se nachází v Prosmykách. Zde se papírový odpad vyklopí na pás a ručně se dotříďuje na jednotlivé druhy(noviny,časopisy,karton-lepenka,ostatní papír) a zároveň se odstraňují nežádoucí příměsi a nečistoty. Dotříděný papír se slisuje do balíků a odváží se k recyklaci do papíren a dalších zařízení. Z recyklovaného papíru se vyrábí toaletní papír,noviny,kancelářský papír,obaly na vajíčka,lepenkové krabice. Papír se dá v průměru recyklovat 5x až 7x. Ročně každý občan vyprodukuje 15-45 kg papírového odpadu.

Pár praktických údajů:
 • V Roudnici nad Labem je rozmístěno celkem 73 kontejnerů na papír.
 • Papír se sváží 1x týdně – úterý
 • Pytle ve vybraných lokalitách 1x za 14 dní úterý - sudý týden

Značení obalů z papíru:


Žluté konejnery a pytle na plasty


Patří sem:
 • kelímky od jogurtů
 • obaly od špaget, bonbónů
 • tácky z balené zeleniny a ovoce
 • obaly z CD
 • sáčky z odnosu potravin
 • tašky z igelitu
 • PET lahve
 • obaly od šampónů
 • obaly z kosmetiky (tělová mléka, krémy,…)
 • obaly od běžných domácích čisticích prostředků na mytí nádobí, oken, podlah
 • obaly a balící fólie od spotřebních zboží – bublinkové fólie a další
 • fólie, do nichž jsou baleny PET lahve s nápoji
 • pěnový polystyren (menší kusy, větší do sběrného dvora)
 • uzavírací víčka od instantní kávy
 • obaly od polévek a dalších potravin v prášku
 • krabice od džusů, mléka, rajského protlaku, vína (nápojový karton)
Nepatří sem:
 • podlahové krytiny
 • PVC
 • novodurové trubky
 • koberce
 • obaly od olejů
 • obaly silně znečištěné
 • obaly od nebezpečných látek
 • obaly od chemikálií a barev
Co se děje dál s vytříděným plastem?

Odpady vhozené do barevného kontejneru sváží svozová firma na dotřiďovací linku, která se nachází v Prosmykách. Zde se odpady vyklopí na pás a ručně se dotříďuje na jednotlivé druhy (PET, fólie, duté plastové obaly, polystyren, směsný plast). Roztříděný plast se slisuje do balíků a odváží se k recyklaci zpracovatelům, kde se plasty drtí, perou a přetvářejí na suroviny pro výrobu finálních výrobků (nejčastěji tzv. regranulát, což jsou malé plastové pecičky). Z recyklovaného plastu se vyrábí např. zatravňovací dlaždice, zátěžové koberce, technická a textilní vlákna, izolační tvárnice. Z recyklovaného nápojového kartonu se pak vyrábí buď papír nebo stavební desky.

Pár praktických údajů:
 • V Roudnici nad Labem je rozmístěno celkem 87 kontejnerů na plast
 • Plast se sváží 2x týdně - úterý – pátek
 • Pytle ve vybraných lokalitách 1x za 14 dní úterý - sudý týden

Značení obalů z plastu:

Značení obalů z nápojových kartónů:


Zelené konejnery na barevné sklo


Patří sem:
 • barevné sklo – hnědé, zelené, modré
 • lahve od vína
 • nevratné lahve od piva
 • nevratné lahve od minerálek, nápojů a limonád
 • nádoby z barevného skla
 • tabulové sklo z oken a dveří
Nepatří sem:
 • drátosklo
 • monitory televizí a počítačů
 • keramika
 • porcelán
 • zrcadla
 • automobilová skla
 • lahvičky od léčiv
 • zářivky a výbojky, žárovky
 • předměty z hutního skla
 • sundáme kovové uzávěry, příp. etiketu
Co se děje dál s vytříděným sklem?

Odpady vhozené do barevného kontejneru sváží svozová firma do svého areálu, který se nachází v Prosmykách. Odtud je sklo odváženo na dotřiďovací linku, kde dochází k důkladnému dotřídění. Střepy jsou s dalšími částmi taveny při vysokých teplotách. Z roztavené plochy se pak vyrábínové výrobky, kterými jsou např. lahve na minerálky, alkohol, pivo a další skleněné výrobky. Dále se pak sklo používá pro výrobu tepelných izolací (skelná vata). Sklo lze recyklovat neomezeně stále dokola. Každý člověk vyhodí ročně do komunálního odpadu 9-18 kg skla

S ohledem na hluk, který způsobuje vhazování odpadů ze skla do separačních kontejnerů, žádá město všechny uživatele, aby skleněný odpad vhazovali do kontejnerů v denní době od 8 do 21 hodin, a byli tak ohleduplní k těm, kteří bydlí v blízkosti kontejnerů.

Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM, který zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. Pokud si koupíte obal, na kterém je značka ZELENÝ BOD znamená to, že výrobce zaplatil za jeho recyklaci. Takže, až vypijete limonádu nebo dojíte sušenky, odhoďte jejich obaly do barevného kontejneru.

Pár praktických údajů:
 • V Roudnici nad Labem je rozmístěno celkem 47 kontejnerů na sklo
 • Sklo se sváží 1x měsíčně

Značení obalů ze skla:


Další druhy odpadů určené k třídění

V našem městě jsou i další nádoby určené k třídění dalších druhů odpadů.

1. Textil

Město Roudnice nad Labem provozuje od roku 2008 sběr odpadního textilu ve spolupráci se společností Koutecký, s.r.o. a Diakonií Broumov. Odpadní textil je shromažďován prostřednictvím stacionárních kontejnerů.

Patří sem:
 • čistý a suchý textil zabalený do igelitových tašek či pytlů
 • veškeré oděvy
 • bytový textil (záclony, deky, povlečení)
Nepatří sem:
 • tašky
 • koberce
 • matrace
 • molitan
 • znečištěný textil
Sběrná místa:
 • parkoviště proti nemocnici
 • Alej 17. Listopadu (Retail Invest)
 • Alej 17. Listopadu (OD Říp)
 • Neklanova ulice
 • ulice u hřiště
 • T.G.M. v prostoru stání na tříděný odpad u zimního stadionu
 • parkoviště Chelčického
 • stanoviště tříděného odpadu Špindlerova třída
 • sběrný dvůr Hostěraz

2. Bioodpad

Pro sběr bioodpadu slouží speciální hnědá nádoba o objemu 240 l.

Patří sem:
 • rostlinný odpad ze zahrad (listí, tráva, plevel, větve)
 • zbytky ovoce, zeleniny, slupky
 • výkaly drobných domácích zvířat
 • zbytky jídel včetně potravin s prošlou zárukou
Nepatří sem:
 • maso
 • kosti
 • uhynulá zvířata
 • olej z potravin
 • obaly od potravin
 • sklo,plast,kov
Sběrná místa:

Bioodpad lze dále ZDARMA odevzdat na sběrném dvoře Hostěraz nebo využít domácího kompostování.
» Seznam ulic pro umístění sběrných nádob a harmonogram svozu

3. Elektrozařízení

Pro odkládání drobného elektrozařízení a baterií je možno využít červené stacionární kontejnery případně E-box.

Patří sem:
 • baterie
 • kalkulačky
 • radia
 • drobné počítačové vybavení
 • telefony
 • elektronické hračky
Nepatří sem:
 • televizory
 • PC monitory
 • zářivky
 • malé a velké domácí spotřebiče
Sběrná místa:
 • Alej 17. listopadu (Retail Invest)
 • Bořivojova před čp. 1780
 • SD Hostěraz
 • výkupna Kovošrotu Group Cz s.r.o. Žizkova ul.
 • E-box budova MěÚ Roudnice n/L.
 • Prokopova – parkoviště u restaurace

Elektrozařízení, které nelze vhodit do červených kontejnerů či E-boxu je možné ZDARMA odevzdat na sběrném dvoře Hostěraz nebo výkupně Kovošrotu Group CZ s.r.o. Žizkova ul.

4. Kovy

Kovy lze vhazovat do šedivých kontejnerů o objemu 1 100 l.

Patří sem:
 • konzervy
 • kovové obaly
 • alobal
 • víčka od jogurtů a dalších mléčných výrobků
 • plechovky od nápojů apod.
Nepatří sem:
 • větší kusy kovových odpadů, které se nevejdou do vhozu kontejneru. Ty lze odevzdávat ve SD Hostěraz nebo výkupně Kovošrotu Group CZ s.r.o.
Sběrná místa:
 • ul. Hakenova - stanoviště tříděného odpadu
 • ul. Neklanova u pole - stanoviště tříděného odpadu
 • ul V Uličkách za viaduktem - stanoviště tříděného odpadu
 • ul. Chvalínská - Podlusky – stanoviště tříděného odpadu

5. Pneumatiky

Staré nebo poškozené pneumatiky by v žádném případě neměly skončit v popelnici, kontejnerech na tříděný odpad nebo pohozené na veřejném prostranství.

Do sběrného dvora Hostěraz v Roudnici nad Labem není možné odevzdávat použité pneumatiky. V Roudnici nad Labem jsou čtyři místa, která jsou povinná pneumatiky bezplatně odebírat, bez vazby na nákup zboží či služeb. Jedná se o firmy:

 • Auto Bouška s.r.o. – Palackého 389, Roudnice nad Labem
 • Rendy Motors s.r.o. – Žižkova 2483, Roudnice nad Labem
 • Luboš Smetana - Krabčická /CS LPG/, Roudnice nad Labem
 • Jaroslav Kalík – Autosklosever, Kratochvílova 2659,Roudnice nad Labem


aktualita

Sběrný dvůr Hostěraz, Krabčická ul.

Provozovatel: Roudnické městské služby
Telefonické spojení na obsluhu sběrného dvora je 724 882 619.
» Odkaz na mapu

Provozní doba

 • Letní období (od 1.4.-31.10)
  pondělí až pátek: 7:00-18:00; sobota 9:00-14:00 (poslední zákazník bude odbaven 15 minut před koncem provozní doby)
 • Zimní období (od 1.11.-31.3)
  pondělí až pátek: 7:00-17:00; sobota 9:00-12:00 (poslední zákazník bude odbaven 15 minut před koncem provozní doby)
Ve sběrném dvoře mohou občané města odevzdat:
 • Nebezpečný odpad (akumulátory, barvy, oleje a obaly od nich znečištěné apod. ) Nebezpečné odpady ze stavební činnosti - lepenka (térový papír), azbest, sádrokarton a skelná vata nejsou na sběrném dvoře odebírány. Tyto druhy odpadů je možné za úplatu předat např. na nejbližší skládku Ladeo Lukavec s.r.o. a SONO PLUS s.r.o. Želechovice 48, Čížkovice
 • Objemný odpad (nábytek, linolea, koberce, textil, apod. )
 • Elektrozařízení (ledničky, TV, PC, rádia, fény, telefony, zářivky apod.)
 • Biologicky rozložitelný odpad (tráva, listí, větve apod.)
 • Využitelný odpad (papír, sklo, plasty, kovy, nápojové kartony)
 • Stavební odpad v omezeném množství

Odpad zde může uložit občan bezplatně po předložení občanského průkazu, který má trvalý pobyt na území města. Odpady od fyzických osob bez trvalého pobytu ve městě a odpady z podnikatelské činnosti fyzických a právnických osob nelze na sběrný dvůr přijímat.

Sběrný dvůr je místem zpětného odběru elektrozařízení a baterií.

A co se děje s elektrozařízením dále? Zpětný odběr zajišťují kolektivní systémy ASEKOL, EKOLAMP, ELEKTROWIN a ECOBAT. Zpracovatelé pak z elektrozařízení nejprve odstraní nebezpečné látky (freony, luminofor, oleje s obsahem PCB, součásti s obsahem těžkých kovů). Poté jsou elektrozařízení demontována na jednotlivé komponenty (železné a barevné kovy, plasty, tištěné spoje, dřevo, sklo), které jsou následně dodávány dalším společnostem ke konečnému zpracování a využití. Povinný podíl využití obsažených materiálů je stanoven přímo zákonem o odpadech v rozsahu 70 - 80 % hmotnosti zařízení v závislosti na druhu elektrozařízení.


Sběrný dvůr ve výkupně Kovošrotu Group CZ s.r.o., Žižkova 766

Provozovatel: Kovošrot Group CZ s.r.o.
Telefonické spojení na obsluhu sběrného dvora v Žižkově ulici je 724 301 089.
» Odkaz na mapu

Provozní doba:

 • pondělí - pátek: 8:30-16:00; středa 8:30-17:00; sobota 8:30-12:00; (polední přestávka 12:00-12:30)
Ve sběrném dvoře mohou občané města odevzdat:
 • Nebezpečný odpad (akumulátory, barvy, oleje a obaly od nich znečištěné apod. )
 • Elektrozařízení (ledničky, TV, PC, rádia, fény, telefony, zářivky apod.)
 • Využitelný odpad (sklo, plasty, nápojové kartony)
 • Kovy a papír vykupuje výkupna
Nelze odevzdat: objemný odpad, suť, odpady ze zeleně


Pokud budete mít nějaký další dotaz, obraťte se na Odbor životního prostředí MěÚ Roudnice nad Labem:
 • Odpadové hospodářství obce, veřejná zeleň, péče o zvířata (dveře č. 47)

Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook