Nejdůležitější používané předpisy

Město Roudnice nad Labem a jeho orgány se při své činnosti řídí mnoha právními předpisy. Přístup k právním předpisům obsaženým ve Sbírce zákonů je umožněn na podatelně Městského úřadu v Roudnici n. L., v přízemí vlevo, č. dv. 4.

Přehled nejdůležitějších zákonů pro činnost města a jeho orgánů:

 • Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do majetku obcí, v platném znění
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
 • Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, platném znění
 • Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění
 • Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění
 • Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, v platném znění
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění
 • Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, v platném znění
 • Zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl a o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, v platném znění
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění
 • Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění
 • Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění
 • Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění
 • Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění
 • Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, v platném znění
 • Zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění
 • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, v platném znění
 • Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, v platném znění
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 121/2000 Sb. autorský zákon, v platném znění
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění
 • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, v platném znění
 • Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, v platném znění
 • Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění
 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění
 • Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění
 • Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, v platném znění
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění
 • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění
 • Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění
 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou, v platném znění
 • Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znění
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, v platném znění
 • Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, v platném znění
 • Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění
 • Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 53/2004 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel, v platném znění
 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění
 • Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění
 • Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění
 • Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, v platném znění
 • Zákon č. 587/2004 Sb., o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů¨
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
 • Zákon č. 635/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích, v platném znění
 • Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), v platném znění
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění
 • Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí,
 • Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), platném znění
 • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění,
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
 • Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), v platném znění
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění
 • Zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění
 • Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu, v platném znění
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění
 • Zákon č. 197/2009 Sb., o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), v platném znění
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
 • Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů
 • Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
 • Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky
 • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 • Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
 • Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
 • Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)
 • Nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
 • Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů

Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook