menu

CZ

EN DE FR

Zásady pro vyhrazené parkování na místních komunikacích

Tisková zpráva města

Na zřízení vyhrazeného parkovacího místa není právní nárok. Rozhodnutí vydává silniční správní úřad a to na základě stanoviska vlastníka komunikace.  V souladu se stanovisky veřejného ochránce práv, je každá žádost posuzována individuálně, přihlíží se ke konkrétním potřebám žadatele a možnostem vlastníka místní komunikace. Individuálně se posuzuje míra užitku pro osobu se zdravotním postižením a způsobilost náhradních opatření uspokojit její potřeby.

 Povolení je nepřenosné na jinou osobu, a to ani v případě úmrtí. 

 1. Kdo může žádat
 • osoba, jejíž zdravotní postižení výrazným způsobem omezuje hybnost a pohybové schopnosti, tedy osoba s dlouhodobými faktickými pohybovými problémy (nemusí být pouze pohybové postižení), fyzická osoba, která doloží svůj zdravotní stav vyjádřením lékaře případně lékařským posudkem (přípis pro lékaře je přílohou těchto zásad) a zároveň nemá jinou možnost parkování. Žádat může i ten, kdo o takovou osobu pečuje a tuto skutečnost doloží 
 1. Kdy lze žádat
 • pokud není jiná možnost parkování a nelze si vlastními zdroji zajistit vhodné parkovací místo 
 1. Kde žádat
 • na odboru místního hospodářství, který žádost s přílohami, svým vyjádřením a nezbytnou dokumentací předkládá k rozhodnutí radě města a následně odboru dopravy k vydání rozhodnutí 
 1. Doba platnosti vyhrazeného parkování
 • souhlas k vyhrazenému parkování je vydáván na dobu určitou, nejdéle na 5 let ode dne nabytí právní moci povolení zvláštního užívání. Před uplynutím této lhůty může žadatel požádat o prodloužení povolení, přičemž musí prokázat, že nadále trvají důvody, pro které bylo vyhrazené parkovací místo povoleno 
 • po uplynutí doby vyhrazeného parkování bude parkovací místo bez náhrady zrušeno, pokud nedojde na základě žádosti k prodloužení povolení 
 • pokud v průběhu doby, po kterou bylo poskytnuto vyhrazené parkovací místo, pominou důvody, pro které bylo poskytnuto, musí být tato skutečnost oznámena MěÚ do 30-ti dnů od jejího vzniku
 • v případě zjištění, že parkovací místo není dlouhodobě užíváno nebo je užíváno v rozporu s vydaným povolením bude povolení zrušeno (silniční správní úřad je oprávněn rozhodnout o odnětí povolení dle § 25 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích) a z místní komunikace bude příslušné dopravní značení odstraněno bez náhrady. 
 1. Úhrada za zřízení
 • správní poplatek za rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkovacího místa se nehradí, neboť žádost o jeho vydání podává město nikoliv žadatel o zřízení parkovacího místa
 • žadatel se částečně podílí na vzniklých nákladech a to následovně:
  • svislé a vodorovné značení   2.000 Kč (tj. cca 1/3 skutečných nákladů)
  • náklady projektu   500,-Kč (tj. cca 1/3 skutečných nákladů)
  • změna RZ vozidla na dodatkové tabulce   500,- Kč
  • obnovu, údržbu hradí žadatel
  • odstranění dopravního značení hradí správce komunikace
  • rada města může na základě sociální situace poplatek snížit nebo žadatele osvobodit od stanoveného poplatku. 
 1. Co je třeba zejména doložit
 • žádost o vyhrazení parkovacího místa (příloha těchto Zásad)
 • doklad o užívání nemovitosti (občanský průkaz s vyznačeným trvalým bydlištěm, nájemní smlouva)
 • kopii platného osvědčení o registraci vozidla (tzv. velkého technického průkazu)
 • smlouvu o užívání vozidla, pokud žadatel není vlastníkem ani provozovatelem
 • kopii platného ZTP či ZTP/P průkazu
 • vyjádření ošetřujícího lékaře (příloha těchto Zásad)
 • situační nákres (je součástí Žádosti)
 • čestné prohlášení (je součástí Žádosti) 
 1. Povinnosti držitele vyhrazeného parkování
 • parkovat pouze na čarami vyznačeném místě (nezasahovat do dalšího parkovacího místa)
 • odstranit vozidlo v době stanoveného blokového čištění komunikace
 • oznámit změny, které by vedly ke zrušení vyhrazeného parkování (odstěhování, změna zdravotního stavu…) V případě úmrtí mají tuto povinnost příbuzní žadatele, využívání vyhrazeného parkování jinou osobou po úmrtí majitele parkovacího průkazu není přípustné.
 • užívat jen k povolenému účelu a to pouze osobou, pro kterou bylo zřízeno
 • v případě, že je vlastníkem komunikace kraj, zajistí si od vlastníka nezbytná vyjádření město 
 1. Podmínky vlastníka
 • vyhrazené parkování se zřizuje pro konkrétní registrační značku vozidla a je nepřenosné
 • pro jednu osobu lze zřídit pouze jedno vyhrazené parkovací místo
 • vyhrazené místo může být zřízeno v docházkové vzdálenosti od bydliště 
 1. Kdo provádí značení
 • dopravní značení na místních komunikacích je oprávněn provádět pouze jejich správce, tj. Roudnické městské služby, příspěvková organizace, který provádí  i jeho údržbu a obnovu 
 1. Stávající vyhrazená parkování
 • parkování vyhrazená před účinností těchto zásad budou využívána do vypršení jejich platnosti s tím, že jejich prodloužení se bude posuzovat již podle těchto zásad a žadatel musí podat novou žádost včetně příloh 
 1. Pro jaké vozidlo lze vyhrazené parkování zřídit
 • vozidlo technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích
 • vozidlo k němuž má osoba, pro niž se vyhrazené parkování zřizuje, právní důvod užívání (vlastník, provozovatel, smlouva o výkonu funkce, smlouva o užívání  služebního vozidla k soukromým účelům …) 
 1. Kdo rozhoduje o zřízení a umístění vyhrazeného parkovacího místa
 • Silniční správní úřad (odbor dopravy městského úřadu) po obdržení souhlasu vlastníka komunikace (rady města)
 • v případě, že je vlastníkem komunikace kraj, zajistí si od vlastníka nezbytná vyjádření město 
 1. Místní šetření
 • provádí odbor místního hospodářství spolu s odborem sociálních věcí v místě bydliště k vyhodnocení:
  • míry užitku z vyhrazeného parkování
  • posouzení možnosti zajištění náhradního parkování nebo zajištění parkování svými vlastními zdroji
  • posouzení možnosti zřídit dle požadavku vyhrazené parkování 
 1. Posouzení žádosti a rozhodnutí vlastníka
 • rozhoduje rada města na základě vyjádření pracovní skupiny (odbor sociálních věcí, odbor místního hospodářství, právník, Roudnické městské služby) a dopravní komise. 

 

Tato pravidla byla schválena Radou města Roudnice nad Labem dne 2.9.2020 usnesením číslo 348/2020.

Podobné aktuality:

Oznámení o volných bytech

16.02.2021

AKTUALIZACE: Město Roudnice nad Labem oznamuje zájemcům o bydlení v městských bytech, že do 1. bžezna je možné podat žádost o jejich přidělení. V nabídce jsou dvě menší jednotky do 40 m2 v domě č.p. 2695 v Aleji 17. listopadu.

Na hřbitově probíhá prořez a kácení dřevin

15.02.2021

Pracovníci odborné firmy Gabriel s.r.o. zahájili avizovaný prořez a kácení dřevin na roudnickém hřbitově. Žádáme návštěvníky, aby při pohybu v areálu dbali na svou osobní bezpečnost a vyhýbali se místům, kde práce právě probíhají. Děkujeme.

Odložení výběrových řízení na prodej pozemků

05.10.2020

Výběrová řízení s využitím aukce na prodej pozemků se z důvodu vyhlášení nouzového stavu odkládají. Děkujeme za pochopení.

Prodej stavebních parcel v ulici Štěpárna v Roudnici n.L. – změna termínů

31.03.2020

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.3.2020 č.j.MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN, kterým byl omezen volný pohyb osob, došlo v rámci výběrového řízení na prodej stavebních parcel v ulici Štěpárna v Roudnici nad Labem k posunu termínu pro podání nabídek ze dne 2.4. na 14.4.2020 do 12:00 a termínu otvírání obálek za přítomnosti účastníků výběrového řízení ze dne 2.4. na 14.4.2020 ve 13:00. Případné dotazy vám zodpovíme na tel. 725 514 073. Děkujeme za pochopení.

Upozornění nájemníkům městských bytů

04.01.2016

Upozorňujeme nájemníky městských bytů na změnu v jejich správě. Od 1. 1. 2016 ji zajišťuje Městský úřad – odbor místního hospodářství. Kancelář správy bytů bude přesunuta do budovy Riegerova koncem ledna 2016.