menu

CZ

EN DE FR

Informace k místnímu poplatku za komunální odpad v roce 2024

Tisková zpráva města

Upozorňujeme na povinnost hrazení místního poplatku za komunální odpad. Částku 1000 Kč můžete zaplatit osobně i převodem do 30. června 2024. Složenky za tímto účelem nejsou rozesílány.

Poplatek za rok 2024 je stanoven na 1000 Kč za 1 poplatníka. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 6. 2024. Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne-li osvobození) po 15. 6. 2024, je příslušná část poplatku splatná do 15. dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození).

Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu městský úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacený poplatek nebo část tohoto poplatku může městský úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Poplatek pro rok 2024 je povinen uhradit poplatník:

1. fyzická osoba přihlášená v Roudnici nad Labem:

 • k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel,
 • cizinec, kterému byl povolen trvalý pobyt a je ohlášen k místu pobytu v Roudnici nad Labem – povinnost přihlásit se k místnímu poplatku osobně na MěÚ Roudnice nad Labem,
 • cizinec, který pobývá na území Roudnice nad Labem přechodně po dobu delší než 3 měsíce – povinnost přihlásit se k místnímu poplatku osobně na MěÚ Roudnice nad Labem, 
 • cizinec, který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany – povinnost přihlásit se k místnímu poplatku osobně na MěÚ Roudnice nad Labem,
 • cizinec, kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců a pobývá na území Roudnice nad Labem – povinnost přihlásit se k místnímu poplatku osobně na MěÚ Roudnice nad Labem.

 

2. vlastník nemovité věci zahrnující byt nebo rodinný dům, ve kterém není přihlášena žádná fyzická osoba (pokud již nehradí poplatek dle bodu 1), a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu – povinnost přihlásit se k místnímu poplatku osobně na MěÚ Roudnice nad Labem zůstává zachována.

Výčet a podmínky pro osvobození od placení poplatku je uveden v čl. 5 vyhlášky č. 5/2021 – celé její znění je k dispozici na webových stránkách v části „samospráva - vyhlášky a nařízení“. Dojde-li ke vzniku nebo zániku nároku na osvobození, je poplatník povinen tuto změnu oznámit a prokázat správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození od poplatku v této lhůtě, nárok na osvobození zaniká. Nárok na osvobození poplatníků do 3 let věku a nad 75 let věku se oznamovat nemusí – tato osvobození jsou prováděna automaticky.

Platby:

 • hotově nebo platební kartou na hlavní pokladně - vchod z Riegrovy ulice:
  Pondělí 7:00 – 11:30 12:00 – 16:30
  Úterý 9:00 – 11:30 12:00 – 14:30
  Středa 7:00 – 11:30 12:00 – 16:30
  Čtvrtek 9:00 – 11:30 12:00 – 14:30
  Pátek ZAVŘENO
 • na bankovní účet č. 94-3484620217/0100, vedený u KB v Roudnici n. L. + variabilní symbol (přidělený nebo RČ)

Složenky na úhradu poplatku nejsou rozesílány!

Každý poplatník má svůj vlastní totožný variabilní symbol (VS), kterým jsou platby propojovány účetním a pohledávkovým systémem a proto věnujte pozornost všem platbám, zvláště identickému VS každé fyzické osoby, který lze zjistit na níže uvedeném kontaktu MěÚ Roudnice nad Labem; případně lze uvést do VS rodné číslo poplatníka.

Platbu lze provést za více osob současně prostřednictvím společného zástupce, např. člena rodiny, vlastníka domu nebo správce objektu (dále jen plátce poplatku). Povinností plátce poplatku, který provedl platbu za více osob bezhotovostně, je sdělit nejpozději v den platby poplatku správci poplatku údaje potřebné k identifikaci platby, a to jména, příjmení, data narození a trvalý pobyt osob, za něž byl poplatek touto platbou hrazen, a dále datum úhrady a variabilní symbol příslušné platby. K podávání oznámení vydal správce poplatku formulář „oznámení o hromadné platbě“, který je k dispozici na webových stránkách města Roudnice nad Labem v části „městský úřad - ekonomický a školský odbor“.  

Za děti a nesvéprávné osoby zajišťují platbu jejich zákonní nebo ustanovení zástupci, většinou rodiče. Platbu však mohou provést i další osoby.

V případě nejasností se můžete informovat na Městském úřadě Roudnice nad Labem, ekonomický odbor, oddělení místních poplatků, 1. patro, dveře č. 10 – Hodanová Vladimíra, e-mail: vhodanova@roudnicenl.cz, tel. č. 416 850 135.

Informace týkající se odvozu a třídění odpadů Vám podá Městský úřad, odbor životního prostředí, telefon 416 850 143.