Informace k místnímu poplatku za komunální odpad v roce 2020

Tisková zpráva města

Poplatek za r. 2020 činí 670,- Kč na 1 poplatníka a je splatný jednorázově do 30. 6. 2020.

Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne-li osvobození) po 15. 6. 2020, je příslušná část poplatku splatná do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození). Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu městský úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacený poplatek nebo část tohoto poplatku může městský úřad zvýšit až na trojnásobek.

Složenky na úhradu místního poplatku za odpady nejsou rozesílány!

Platby:                      

  • hotově nebo platební kartou na hlavní pokladně - vchod z Riegrovy ulice:

 Pokladní hodiny pokladny MěÚ Roudnice nad Labem                    

Pondělí 7:00 – 11:30 12:00 – 16:30
Úterý 9:00 – 11:30 12:00 – 14:30
Středa 7:00 – 11:30 12:00 – 16:30
Čtvrtek 9:00 – 11:30 12:00 – 14:30
Pátek ZAVŘENO

 

  • na bankovní účet č. 94-3484620217/0100, vedený u KB v Roudnici n. L. + variabilní symbol

 Každý poplatník má svůj vlastní totožný variabilní symbol (VS), kterým jsou platby propojovány účetním a pohledávkovým systémem a proto věnujte pozornost všem platbám, zvláště identickému VS každé fyzické osoby, který lze zjistit na níže uvedeném kontaktu MěÚ Roudnice nad Labem; případně lze uvést do VS rodné číslo poplatníka.

Platbu lze provést za více osob současně prostřednictvím společného zástupce, např. člena rodiny, vlastníka domu nebo správce objektu (dále jen plátce poplatku). Povinností plátce poplatku, který provedl platbu za více osob převodem na bankovní účet, je sdělit nejpozději v den platby poplatku správci poplatku údaje potřebné k identifikaci platby, a to jména, příjmení, data narození a trvalý pobyt osob, za něž byl poplatek touto platbou hrazen, a dále datum úhrady a variabilní symbol příslušné platby. K podávání oznámení je na webových stránkách města Roudnice nad Labem v části ekonomický odbor – formuláře odboru - tiskopis „oznámení o hromadné platbě“. Tiskopis lze vyplnit on-line.

Dále upozorňujeme občany, kteří zaplatí poplatek v roce 2020 a mají nedoplatky na poplatku z minulých let, bude tato jejich platba použita na úhradu nedoplatků postupně dle data splatnosti (§ 152 zák. č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších zákonů) – tzn. že poplatek za rok 2020 nebudou mít uhrazen. Poplatek za rok 2019, který nebyl uhrazen do 31. 12. 2019 (nebo jeho neuhrazená část), byl v souladu § 11, zák. č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, navýšen o 0,5 násobek.

Za děti a nesvéprávné osoby zajišťují platbu jejich zákonní nebo ustanovení zástupci. Platbu však mohou provést i další osoby.

 Poplatek za rok 2020 je povinna uhradit fyzická osoba:

  1. s trvalým pobytem v Roudnici nad Labem,
  2. cizinec, kterému byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů a je hlášen v Roudnici nad Labem – povinnost přihlásit se k místnímu poplatku osobně na MěÚ Roudnice nad Labem,
  3. cizinec, který pobývá na území Roudnice nad Labem přechodně po dobu delší 3 měsíců – povinnost přihlásit se k místnímu poplatku osobně na MěÚ Roudnice nad Labem,
  4. cizinec, kterému byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců a pobývá na území Roudnice nad Labem – povinnost přihlásit se k místnímu poplatku osobně na MěÚ Roudnice nad Labem,
  5. mající ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba (pokud již nehradí poplatek dle bodu 1), a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu – povinnost přihlásit se k místnímu poplatku osobně na MěÚ Roudnice nad Labem zůstává zachována.

Výčet a podmínky pro osvobození od placení poplatku je uveden v čl. 5 vyhlášky č. 7/2015 – celé její znění je k dispozici na webových stránkách v části „vyhlášky a nařízení“.

Dojde-li ke vzniku nebo zániku nároku na osvobození, je poplatník povinen tuto změnu oznámit a prokázat správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození od poplatku v této lhůtě, nárok na osvobození zaniká. Nárok na osvobození poplatníků do 3 let věku a nad 75 let věku se oznamovat nemusí – tato osvobození jsou prováděna automaticky.

V případě nejasností (dotazů) se můžete informovat na Městském úřadě Roudnice nad Labem, ekonomický odbor, oddělení místních poplatků, 1. patro, dveře č. 10 – Hodanová Vladimíra, e-mail: vhodanova@roudnicenl.cz, tel. č. 416850135.

Informace týkající se odvozu a třídění odpadů naleznete v sekci "vše o odpadech" nebo Vám je podá odbor životního prostředí na telefonním čísle 416 850 143.    

Podobné aktuality:

Roudničtí zastupitelé schválili městský rozpočet

10.12.2020

Mgr. Jan Vancl

Zastupitelstvo města Roudnice nad Labem na svém posledním letošním veřejném zasedání schválilo návrh rozpočtu pro nadcházející rok. Ve vzájemné shodě reaguje na očekávaný pokles městských příjmů. I přesto je stále počítáno s celou řadou projektů a investic.