Upozornění na termín splatnosti poplatku za odpad

aktualita 12. 05. 2017| Město Roudnice nad Labem | Tisková zpráva města

Ekonomický odbor MěÚ RCE upozorňuje na blížící se termín splatnosti místního poplatku za komunální odpad. Nejpozději do 30. 6. 2017 je třeba uhradit částku 670,- Kč na 1 poplatníka, a to osobně na pokladně v Riegerově ulici, či na bankovní účet úřadu.

 

 

 

Vážení občané,

chtěli bychom Vás upozornit, že se blíží termín splatnosti místního poplatku za komunální odpad, jehož výše pro letošní rok je 670,- Kč na 1 poplatníka. Dle Obecně závazné vyhlášky města č. 7/2015 je poplatek splatný jednorázově nejpozději do 30. 6. 2017. Poplatníkům, kteří tento poplatek ještě neuhradili, bude koncem května (počátkem června) zaslána poštovní poukázka (složenka). V loňském roce se nám opět hodně složenek vrátilo zpět jako nedoručitelné (chybí nebo není označena schránka, adresát neznámý apod.) – upozorňujeme, že zasílání složenek není ze strany města povinnost, poplatek musí poplatník zaplatit i když mu složenka nebyla doručena, město není povinno ze zákona tyto složenky zasílat.

 

Platby:           hotově nebo pl. kartou v hlavní pokladně (vchod z Riegrovy ul. -  přízemí):

                                  Po, St: 7:00 – 11:30, 12:00 – 16:30

                                  Út, Čt: 9:00 – 11:30, 12:00 – 14:30

                                  Pá :      zavřeno    

                        na účet č. 94-3484620217/0100, vedený u Komerční banky v Roudnici n. L.,

                        variabilní symbol – VS uvedený na zaslané složence nebo RČ poplatníka

                        poštovní složenkou

Platbu lze provést za více osob současně prostřednictvím společného zástupce, např. člena rodiny, vlastníka domu nebo správce objektu (dále jen plátce poplatku). Povinností plátce poplatku, který provedl platbu za více osob bezhotovostně, je sdělit nejpozději v den platby poplatku správci poplatku údaje potřebné k identifikaci platby, a to jména, příjmení, data narození a trvalý pobyt osob, za něž byl poplatek touto platbou hrazen, a dále datum úhrady a variabilní symbol příslušné platby. K podávání oznámení byl vytvořen formulář „oznámení o hromadné platbě“, který je k dispozici na webových stránkách města Roudnice nad Labem v části ekonomický odbor – formuláře odboru.  Zpráva pro příjemce na poštovní poukázce nebo na příkazu k úhradě bankou nenahrazuje povinnost podat oznámení o hromadné platbě správci poplatku.

Poplatek pro rok 2017 je povinna uhradit fyzická osoba:

  1. s trvalým pobytem v Roudnici nad Labem, 
  2. cizinec, kterému byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů a je hlášen v Roudnici nad Labem – povinnost přihlásit se k místnímu poplatku osobně na MěÚ Roudnice nad Labem,
  3. cizinec, který pobývá na území Roudnice nad Labem přechodně po dobu delší 3 měsíců – povinnost přihlásit se k místnímu poplatku osobně na MěÚ Roudnice nad Labem,
  4. cizinec, kterému byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců a pobývá na území Roudnice nad Labem – povinnost přihlásit se k místnímu poplatku osobně na MěÚ Roudnice nad Labem,
  5. mající ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba (pokud již nehradí poplatek dle bodu 1), a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu – povinnost přihlásit se k místnímu poplatku osobně na MěÚ Roudnice nad Labem.

 

 

 

Od roku 2015 nabylo účinnosti osvobození poplatníka do věku tří let, přičemž se osvobození poskytuje do měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém poplatník tohoto věku dosáhl (dítě nar. 25. 9. 2014 bude od poplatku osvobozeno po celý rok 2015, 2016 a dále od ledna do srpna 2017).

Další osvobození zůstávají beze změny a jejich výčet je uveden v čl. 5 vyhlášky č. 7/2015 – celé její znění je k dispozici na webových stránkách města v části „vyhlášky a nařízení“.

Dále upozorňujeme občany, kteří zaplatili poplatek letošní rok a měli nedoplatky na poplatku z minulých let, že byla tato jejich platba použita na úhradu nedoplatků postupně dle data splatnosti (§ 152 zák. č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších zákonů) – tzn. že poplatek za rok 2017 nemají uhrazen.

 

V případě nejasností se můžete informovat na Městském úřadě Roudnice nad Labem, ekonomický odbor, oddělení místních poplatků, 1. patro, dveře č. 10 – Hodanová Vladimíra, e-mail: vhodanova@roudnicenl.cz, tel. č. 416850135.

Informace týkající se odvozu a třídění odpadů Vám podá Městský úřad, odbor životního prostředí, telefon 416 850 143.

                       

 

 

 

 

 

 


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook