Obměna lip v roudnickém kulturním zařízení

aktualita 03. 04. 2017| Jan Vancl, tiskový mluvčí | Tisková zpráva města

V prostorách terasy Kulturního zařízení města Roudnice nad Labem probíhá obměna starých lip. Původní stromy byly z důvodu špatného zdravotního stavu pokáceny a na jejich místě budou v nejbližším možném termínu zasazeny nové mladé stromky.

Na lípy, které dlouhé roky poskytovaly příjemný stín návštěvníkům terasy roudnického kulturního domu, celá řada roudnických občanů jistě s nostalgií vzpomíná. Bohužel, ani tyto stromy však neunikly okolním vlivům, které zapříčinily jejich postupnou degradaci.

Na tento fakt bylo již v minulém roce poukázáno ze strany vedení Kulturního zařízení města Roudnice nad Labem. Stejně tak, jako v případě prořezů a případného kácení jiné zeleně na území města Roudnice nad Labem, musí však jakýkoli zásah předem schválit odbor životního prostředí MěÚ RCE. Takovému rozhodnutí předchází celá řada kroků, mezi kterými je zcela zásadní zejména nezávislé odborné posouzení zdravotního stavu dřevin.

 Město Roudnice nad Labem, v tomto konkrétním případě lip na terase KZM, od počátku nezamýšlelo jejich úplné odstranění. Odbor životního prostředí proto dne 30. 6. 2016 objednal u ústeckého regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR terénní šetření za účelem posouzení aktuálního zdravotního stavu deseti lip rostoucích v dané lokalitě.

To bylo provedeno dne 18. 7. 2016 a z jeho závěrů vyplynulo, že většina posuzovaných stromů je ve velmi špatné kondici.

„Stromy jsou ve výrazně zhoršeném až silně narušeném zdravotním stavu, jejich perspektiva je tudíž značně zkrácená. Jejich stav a habitus znemožňují provedení účinné stabilizace,“ uvedl v závěrečném dokumentu o polovině posuzovaných dřevin  Ing. Petr Kříž, ředitel regionálního pracoviště AOPK ČR.

„Ostatní posuzované stromy jsou ve zhoršeném až výrazně zhoršeném zdravotním stavu. Souběh zjištěných defektů a nevhodných stanovištních podmínek výrazně snižuje jejich stabilitu,“ dodal k jejich stavu Ing. Kříž.

 O částečné zmírnění rizika úplného statického selhání se sice dalo pokusit  vhodným odborným zdravotním a stabilizačním řezem, nicméně nikoliv ho zcela vyloučit.

Na základě těchto zjištění se jevilo, i vzhledem k zamýšlené rekonstrukci kulturního domu, jako dlouhodobě perspektivnější řešení tyto stromy skácet a nahradit je mladými lipami, které by na nově zprovozněné terase poskytovaly stín i v příštích desetiletích. Proto město Roudnice nad Labem dne 6. 10. 2016 požádalo příslušný orgán, kterým je OŽP MěÚ RCE, o povolení k pokácení starých lip. OŽP MěÚ RCE po přezkumu dotčené žádosti, dle ustanovení příslušného zákona a vyhlášky a po vyhodnocení funkčního a estetického významu těchto dřevin, jejich pokácení povolil.

 „Po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin dospěl orgán ochrany přírody k závěru, že s ohledem na druh jsou dřeviny ve výrazně zhoršeném zdravotním stavu. Množství odumřelé větevní hmoty v koruně odpovídalo zhoršeným fyziologickým funkcím stromů. Kromě toho kořenový systém viditelně narušoval zpevněné plochy. Jednalo se o dřeviny o výšce cca 8m rostoucí v prostoru zahradní restaurace. Případným pádem dřevin mohly vzniknout škody značného rozsahu či úrazy osob. Tato rizika převyšovala přínos starých lip, jako městské zeleně, proto bylo možné jejich kácení povolit,“ sdělil za odbor životního prostředí MěÚ RCE jeho vedoucí Ing. Vladimír Drož.

 Žadateli však byly stanoveny podrobné podmínky k provedení této akce včetně postupu vedoucímu ke kompenzaci tzv. ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin.

Městu Roudnice nad Labem tak bylo uloženo vysadit v dotčené lokalitě nejméně 9 ks vzroslých sazenic lip srdčitých nebo velkolistých o obvodu kmene, měřeného ve výšce 100 cm nad zemí, minimálně 22 cm. Výška sazenic pak musí dosahovat min. 2,5m. Výsadba bude provedena s kompletní výměnou půdy a to bezprostředně po odkácení původních lip (ve vegetačně vhodném období), nejpozději pak do konce roku 2018.


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook