Ústecký kraj podpoří začínající podnikatele

12. 01. 2017| Zprávy z Roudnicka

Ústecký kraj i letos vyhlásil dotační program za účelem podpory začínajících podnikatelů. Přihlášky mohou být podávány v období 9. 2. - 9. 3. 2017 a mezi žadatele kraj rozdělí celkem 8 milionů korun.

9. ledna vyhlásil Ústecký kraj dotační program Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji. Celková finanční alokace pro rok 2017 je 8 milionů korun. Maximální částka, kterou může začínající podnikatel od kraje získat je 200 tisíc korun, minimální pak 50 tisíc korun. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných investičních i neinvestičních nákladů projektu. Maximální délka realizace projektu je 12 měsíců. Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 9. února do 9. března. Pro zájemce jsou připraveny 2 semináře, na kterých mají možnost seznámit se s podmínkami programu, žádostí a povinnými přílohami a obdrží zde odpovědi na své dotazy. Semináře se konají 16. 1. a 7. 2. 2017. On-line přihlášky jsou k dispozici na goo.gl/PLqRkS. Více informací se dozvíte na webových stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz, v sekci Dotace a granty - Podpora začínajících podnikatelů. Dotační program administruje odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje, oddělení lidských zdrojů, podpory průmyslu a podnikání.

PRO KOHO JE PROGRAM URČENÝ?
Pro malé začínající podnikatele, kteří:
a) mají sídlo v Ústeckém kraji, jsou-li právnickými osobami,
b) mají trvalé bydliště v Ústeckém kraji, jsou-li fyzickými osobami,
c) získali podnikatelské oprávnění k předmětu podnikání v roce vyhlášení dotačního programu (2017) nebo v roce předchozím (2016) a toto oprávnění získali poprvé.

KDY LZE O DOTACI ŽÁDAT?
Příjem žádostí bude probíhat od 9. února do 9. března 2017.

KOLIK JE MOŽNÉ ZÍSKAT NA JEDEN PROJEKT?
Minimální výše dotace na jeden projekt činí 50 000,- Kč.
Maximální výše dotace na jeden projekt činí 200 000,- Kč.
Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových
uznatelných nákladů projektu.

NA CO LZE DOTACI ZÍSKAT?
Z dotace lze uhradit uznatelné investiční a neinvestiční
náklady projektu, které vznikly nejdříve 1. 1. 2017. Tyto
náklady musí přímo souviset s realizací projektu, musí být
prokazatelně vzniklé, uhrazené, podložené účetními
doklady a zachycené v účetnictví nebo daňové evidenci.
Náklady musí být vynaloženy efektivně, účelně
a hospodárně.
Dotaci lze použít např. na pořízení strojů, zařízení a technologií, výpočetní techniky, softwaru, vnitřního vybavení, nářadí, nástrojů a dalších pracovních a výrobních prostředků, licencí a patentů; na technické zhodnocení stávajících strojů a strojních zařízení; na zajištění publicity (tvorba webových stránek, katalogu, propagačních materiálů, apod.); na úhradu režijních a administrativních nákladů (max. ve výši 20 % z celkových uznatelných nákladů), na úhradu osobních nákladů – mzdové náklady, zálohy na sociální a zdravotní pojištění (max. ve výši 30 % z celkových uznatelných nákladů).

CO NELZE Z DOTACE HRADIT?
Náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti, odměny členů orgánů a společníků právnické osoby, nákup zboží, nákup pozemků nebo budov, nájemné s následnou koupí (leasing), pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, úroky, penále, pokuty a jiné sankce, ztráty z devizových kurzů, reprezentativní pohoštění a dary, cestovné nad rámec úprav v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce (§ 109 odst. 3), opatření pro možné budoucí ztráty a dluhy, přípravu a zpracování projektové žádosti, úhradu DPH v případě nároku na uplatnění odpočtu.

KDY MUSÍ BÝT PROJEKT REALIZOVÁN?
Maximální délka realizace projektu je 12 měsíců. Termín zahájení realizace projektu může být nejdříve 1. 1. 2017 a nejpozději 30. 6. 2017. Udržitelnost je stanovena na 24 měsíců od ukončení projektu.

KDE MOHU ZÍSKAT ŽÁDOST A DALŠÍ DOKUMENTY?
Formulář žádosti a povinných příloh jsou k dispozici na webových stránkách Ústeckého kraje www.kr ustecky.cz v sekci Dotace a granty, v podsekci Podpora začínajících podnikatelů.

KAM ŽÁDOST PODAT?
Žadatel může podat v rámci tohoto programu pouze jednu žádost o dotaci, a to osobně, poštou, prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem do ePodatelny. Poštou či osobně se žádost podává do podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje:

Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor strategie, přípravy a realizace projektů
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

KDO A KDE MI MŮŽE POMOCI?
Konzultačním místem je Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem.

Kontaktní osoby:
- Mgr. Martina Želinová Langweilová, zelinova.m@krustecky.cz, tel. 475 657 676
- Bc. Petra Razáková, razakova.p@kr-ustecky.cz, tel. 475 657 167

Spolupracující kontaktní místa:
- Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s., Klíšská 910/28,400 01 Ústí nad Labem, tel.: +420 475 285 840, email: office@icuk.cz
- Okresní hospodářská komora Chomutov, Cihlářská 4132, 430 03 Chomutov, tel.: +420 602 167 353, email: info@ohkcv.cz
- Okresní hospodářská komora Louny, Komenského náměstí 2661, 440 01 Louny, tel.: +420 604 219 404, email: reditel@ohkln.cz

Další informace a podrobnosti naleznete na http://www.krustecky.cz/dp-podpora-zacinajicich-podnikatelu-vusteckem-kraji-pro-rok-2017/d-1705828/p1=204744

 


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111,fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen
Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Pokladna úřadu
Informační a dopravní centrum Podřipska, Arnoštova 88
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook