Byla stanovena nová pravidla pro údržbu a opravy městských bytů

aktualita 29. 01. 2016| Město Roudnice nad Labem | Tisková zpráva města

Dne 27. 1. 2016 byla Radou města Roudnice nad Labem odsouhlasena nová závazná pravidla pro provádění běžné údržby a drobných oprav souvisejících s užíváním bytů v jeho vlastnictví. Ta nabývají účinnosti 1. 2. 2016.

 

 

 

 

Pravidla upravuje Nařízení vlády č.308/2015 Sb. Ze dne 26. října 2015, které nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2016.

 § 1 Úvodní ustanovení

Toto nařízení vymezuje pojmy běžná údržba bytu a drobné opravy související s užíváním bytu.

 

§ 2 Běžná údržba bytu

Běžnou údržbou bytu se rozumí udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení bytu, které se provádí obvykle při užívání bytu. Jde zejména o malování, opravu omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn a čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům. Dále se běžnou údržbou rozumí udržování zařízení bytu ve funkčním stavu, pravidelné prohlídky a čištění předmětů uvedených v bodě 4 písm. g), kontrola funkčnosti termostatických hlavic s elektronickým řízením, kontrola funkčnosti hlásiče kouře včetně výměny zdroje, kontrola a údržba vodovodních baterií s elektronickým řízením.

 

§ 3 Drobné opravy bytu

Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo podle výše nákladů.

 

§ 4 Drobné opravy podle věcného vymezení

Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují

a) opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt,

b) opravy jednotlivých částí dveří a oken a jejich součástí, kování a klik, výměny zámků včetně elektronického otevírání vstupních dveří bytu a opravy kování, klik, rolet a žaluzií u oken zasahujících do vnitřního prostoru bytu,

c) opravy a výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, opravy zařízení pro příjem satelitního televizního vysílání, opravy audiovizuálních zařízení sloužících k otevírání vchodových dveří do domu, opravy řídicích jednotek a spínačů ventilace, klimatizace a centrálního vysavače, opravy elektronických systémů zabezpečení a automatických hlásičů pohybu,

d) výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt,

e) opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, výměny sifonů a lapačů tuku,

f) opravy a certifikace bytových měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody, opravy hlásičů požáru a hlásičů kouře, opravy regulátorů prostorové teploty u systémů vytápění umožňujících individuální regulaci teploty,

g) opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní,

h) opravy kamen na pevná paliva, plyn a elektřinu, kouřovodů, kotlů etážového topení na elektřinu, kapalná a plynná paliva, kouřovodů a uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení,

i) výměny drobných součástí předmětů uvedených v písmenech g) a h).

 

§ 5 Drobné opravy podle výše nákladů

Podle výše nákladů se za drobné opravy považují další opravy bytu a jeho vybavení a výměny jednotlivých předmětů nebo jejich součástí, které nejsou uvedeny v bodě 4, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 1000 Kč. Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy. Náklady na dopravu a jiné náklady spojené s opravou se do nákladů na tuto opravu nezapočítávají a hradí je nájemce.

 

§ 6 Roční limit nákladů

a) Přesáhne-li součet nákladů za drobné opravy uvedené v bodě 4 a 5 v kalendářním roce částku rovnající se 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu, další opravy v daném kalendářním roce se nepovažují za drobné opravy.

b) Podlahovou plochou bytu se pro účely tohoto nařízení rozumí součet podlahových ploch bytu a všech prostorů, které jsou s bytem užívány, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu; podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou.

 

Stanovení životnosti zařizovacích předmětů a jejich roční % opotřebení

  Zařízení

Životnost v letech

Roční opotřebení

Zařízení

Životnost v letech

Roční opotřebení

elektrický, plynový a kombinovaný sporák, vařič

15

6,6 %

kotel na tuhá paliva, plynový a elektrický kotel

20

5 %

kuchyňská linka

20

5 %

kamna na tuhá paliva

20

5 %

vestavěná skříň

20

5 %

přímotop

20

5 %

elektrický bojler

10

10 %

aku. kamna, dřez, pracovní deska vč.

15

6,6 %

průtokový ohřívač

10

10 %

měřící a regulační zařízení

8

12,5 %

umyvadlo, vana, klozet, PVC

20

5 %

 vodovodní baterie, splachovač

7

14,3 %

Uvedené životnosti ZP jsou pouze orientační a neznamená, že po uplynutí doby životnosti musí být zařizovací předmět vyměněn. Naopak, po posouzení technického stavu technikem může být ZP vyměněn před uplynutím dané orientační životnosti.

Veškeré zařizovací předměty, které tvoří vybavení městského bytu jsou jeho součástí, jsou uvedeny v předávacím protokolu bytu a jsou vlastnictvím pronajímatele. Pokud nájemce plánuje provést výměnu těchto předmětů, je nutné vyžádat si souhlas pronajímatele prostřednictvím správy bytů. Předměty vybavení bytu, které nájemce mění a u kterých ještě neuplynula doba životnosti, budou i nadále zahrnuty do nájemného. Po uplynutí doby životnosti postupuje pronajímatel dle platných předpisů.

Při ukončení nájemního vztahu a odevzdání bytu správě bytů, je povinností nájemce odevzdat byt v původním stavu s přihlédnutím k běžnému opotřebení, se všemi zařizovacími předměty, nebo vlastníkem bytu schválenými stavebními úpravami a změnami.

Pravidla pro hrazení výměny zařizovacích předmětů bytu

 Zařizovací předměty budou pronajímatelem vyměněny pouze při splnění těchto podmínek:

- stav zařizovacího předmětu brání řádnému užívání bytu

- oprava zařizovacího předmětu nebude možná nebo účelná

- výměnu zařizovacího předmětu doporučí servisní technik po provedené kontrole zařizovacího předmětu na místě ( např. u     plynových a elektrických spotřebičů )

- zařizovací předmět nebyl zničen nebo poškozen nájemcem nebo osobami, kterým nájemce umožnil do bytu přístup

 Nájemce bude hradit výměny zařizovacích předmětů podle Nařízení vlády 308/2015 Sb. Ze dne 26. října 2015

Tato pravidla byla schválena Radou města Roudnice nad Labem dne  27.1.2016  usnesení č.  35/2016

a nabývají účinnosti dnem  1.2.2016

Dokument je dostupný na: http://www.roudnicenl.cz/download.php?id=12062

 


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook