Upozornění na nezaplacený místní poplatek za komunální odpad

aktualita 12. 10. 2015| Město Roudnice nad Labem | Tisková zpráva města

Dne 30. 6. 2015 uplynulo datum splatnosti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (dále je poplatek). Sazba poplatku pro r. 2015 je stanovena v Obecně závazné vyhlášce města Roudnice nad Labem č. 5/2014 čl. 4 ve výši 670,- Kč a dle čl. 6 výše uvedené vyhlášky byl poplatek splatný jednorázově do 30. 6. 2015. Vznikla-li poplatková povinnost po 15. 6., je příslušná část poplatku splatná do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Městský úřad stanovil, že poplatek za rok 2015, který nebude zaplacen včas a ve správné výši do 31. 12. 2015, zvýší o 50 % (dle § 11, zák. č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může být nezaplacený poplatek zvýšen až na trojnásobek). Tento nezaplacený poplatek bude vyměřen i s navýšením platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Nebude-li zaplaceno ani po tomto vyměření,budou nedoplatky předány na oddělení vymáhání pohledávek a dále se postoupí na vymáhání exekutorovi.

 

Dále upozorňujeme občany, kteří zaplatili poplatek v roce 2015 a měli nedoplatky na poplatku  z minulých let, byla tato jejich platba použita na úhradu nedoplatků postupně dle data splatnosti (§ 152 zák. č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších zákonů) – tzn. že poplatek za rok 2015 není uhrazen, např.:

r. 2012 – nedoplatek 500,-, r. 2013 – nedoplatek 750,-, r. 2014 – nedoplatek 670,-, v r. 2015 zaplaceno 670,-;

platba byla připsána takto: r. 2012 – 500,-, r. 2013 – 170,-, r. 2014 – 0,-, r. 2015- 0 ,- - zůstává nedoplatek za rok 2013 ve výši 580,-, za rok 2014 ve výši 670,- a za r. 2015 také ve výši 670,-  který bude (pokud nebude zbytek nedoplatků doplacen do 31. 12. 2015) dále navýšen o 50% - tzn. že bude celkem za rok 2015 vyměřeno 1.005,- Kč.

 

Dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, poplatek platí:

a) fyzická osoba,

 1. která má v obci trvalý pobyt,
 2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
 3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá na území ČR přechodně na dobu delší 3 měsíců,
 4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

                          b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální

                              rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná

                              fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu;

                              má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu

                              vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a

                              nerozdílně.

 

 

 

Platby:            hotově v hlavní pokladně vchod  z Riegrovy  ulice -  přízemí:

                                  Po, St: 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30

                                  Út, Čt: 8:00 – 11:00, 11:30 – 14:30

                                        Pá: 8:00 – 11.00    

                        na účet č. 94-3484620217/0100, vedený u Komerční banky v Roudnici n. L.

                        variabilní symbol – VS uvedený na zaslané složence nebo RČ poplatníka

                        složenkou – byly rozesílány koncem května 2015 (hodně složenek se ale opět vrátilo zpět jako nedoručitelné – chybí nebo není označena schránka, adresát neznámý apod.) – upozorňujeme, že zasílání složenek není ze strany města povinnost, poplatek musí poplatník zaplatit i když mu složenka nebyla doručena, město není povinno ze zákona tyto složenky zasílat. 

Platbu lze provést za více osob současně prostřednictvím společného zástupce, např. člena rodiny, vlastníka domu nebo správce objektu (dále jen plátce poplatku). Povinností plátce poplatku, který provedl platbu za více osob, je sdělit nejpozději v den platby poplatku správci poplatku údaje potřebné k identifikaci platby, a to jména, příjmení, data narození a trvalý pobyt osob, za něž byl poplatek touto platbou hrazen, a dále datum úhrady a variabilní symbol příslušné platby. K podávání oznámení vydal správce poplatku formulář „oznámení o hromadné platbě“, který je k dispozici v části ekonomický odbor – formuláře odboru.  Zpráva pro příjemce na poštovní poukázce nebo na příkazu k úhradě bankou nenahrazuje povinnost podat oznámení o hromadné platbě správci poplatku.   

Ohlašovací povinnost:

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik jeho poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne vzniku jeho poplatkové povinnosti. V případě vzniku osvobození současně se vznikem poplatkové povinnosti, ohlašuje se tato skutečnost ve stejné lhůtě.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení (vznik nebo zánik nároku na osvobození, nebo zánik poplatkové povinnosti), je poplatník povinen tuto změnu oznámit a prokázat správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Od poplatku je osvobozen poplatník (OZV č. 5/2014 čl. 5):

 • starší 75 let, a to od měsíce následujícího po měsíci v němž dovršil 75 let;
 • zdržující se více než 6 po sobě jdoucích měsíců mimo území České republiky, a to z důvodů studia nebo pracovního pobytu;
 • student studující mimo území města, který je po dobu studia ubytován mimo území města, a to nejvýše po dobu 10 měsíců v kalendářním roce;
 • po dobu ubytování v zařízeních, jehož provozovatel plní původce odpadů;
 • umístěný ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody;
 • pobývající  mimo území města v diagnostickém ústavu, dětském domově, psychiatrické léčebně, léčebně dlouhodobě nemocných, v domově pro seniory nebo v jiných podobných zařízeních;
 • zdržující se více než 6 po sobě jdoucích měsíců mimo území města;
 • do věku tří let;
 • vlastník stavby určené k individuální rekreaci, která se nachází na území města Roudnice nad Labem a ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba;
 • vlastník bytu nebo rodinného domu, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, v případě souběhu s poplatkem dle § 10b odst. 1 písm. a) zákona o místních poplatcích (tj. platí pouze poplatek z důvodu uvedeného v § 10 b odst. 1 písm. a) zákona o místních poplatcích) – tzn. že pokud má tento vlastník trvalé bydliště v Roudnici nad Labem, platí poplatek pouze z titulu trvalého bydliště, jako vlastník bytu nebo RD, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, je osvobozen.

 

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů;

Obecně závazná vyhláška Města Roudnice nad Labem 5/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Pro poskytnutí dalších informací se obracejte na Městský úřad Roudnice nad Labem, ekonomický odbor, 1. patro, dveře č. 10 – Hodanová Vladimíra, e-mail: vhodanova@roudnicenl.cz, tel. č. 416850135


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook