menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Zásady pro vyhrazené parkování na místních komunikacích pro osoby se zdravotním postižením

Zásady pro vyhrazené parkování na místních komunikacích pro osoby se zdravotním postižením

Na zřízení vyhrazeného parkovacího místa není právní nárok. Rozhodnutí vydává Odbor dopravy jako silniční správní úřad, a to na základě stanoviska vlastníka komunikace.  Každá žádost je posuzována individuálně, přihlíží se ke konkrétním potřebám žadatele a možnostem vlastníka místní komunikace. Jednotlivě se posuzuje míra užitku pro osobu se zdravotním postižením a způsobilost náhradních opatření uspokojit její potřeby.

Povolení je nepřenosné na jinou osobu, a to i v případě úmrtí.

1.         Kdo může žádat

 • fyzická osoba, jejíž zdravotní postižení výrazným způsobem omezuje hybnost a pohybové schopnosti, tedy osoba s dlouhodobými faktickými pohybovými problémy (nemusí být pouze pohybové postižení a dotyčná osoba nemusí vlastnit průkaz ZTP nebo ZTP/P), která doloží svůj zdravotní stav vyjádřením lékaře případně lékařským posudkem (přípis pro lékaře je přílohou těchto Zásad) a je závislá na umístění vozidla co nejblíže bydlišti a zároveň nemá jinou možnost parkování (dále jen „oprávněná osoba“).
 • žádat může i ten, kdo o takovou osobu pečuje a tuto skutečnost prokáže.

2.         Kdy lze žádat

 • pokud není jiná možnost parkování a nelze si vlastními zdroji zajistit vhodné parkovací místo, tedy neexistují jiná náhradní řešení
 • pokud v docházkové vzdálenosti od bydliště lze zřídit vyhrazené místo

3.         Kde žádat

 • a) u odboru místního hospodářství (OMH) v případě, že se jedná o komunikaci ve vlastnictví města, s dokumenty uvedenými v bodě 6. a). OMH následně žádost s přílohami, svým vyjádřením a nezbytnou dokumentací předkládá k rozhodnutí vlastníku komunikace, tj. radě města. O jejím rozhodnutí OMH informuje žadatele. V případě kladného stanoviska vlastníka komunikace si žadatel poté pro správní řízení vedeném u odboru dopravy zajišťuje další podklady tj. odborné vyhotovení situačních nákresů i nezbytná vyjádření Policie ČR. Žadatel může požádat OMH o zajištění těchto potřebných podkladů a jejich následné předání včetně žádosti dle bodu 6. b) odboru dopravy k vydání rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkovacího místa.
 • b) u odboru dopravy (OD) kdy se jedná o komunikace ve vlastnictví Města i ve vlastnictví Ústeckého kraje, s dokumenty uvedenými v bodě 6. b).

4.         Doba platnosti vyhrazeného parkování

 • souhlas k vyhrazenému parkování je vydáván na dobu určitou, po dobu trvání důvodů, pro které bylo zřízeno, nejdéle na 5 let ode dne nabytí právní moci povolení zvláštního užívání komunikace. Minimálně 2 měsíce před uplynutím této lhůty může žadatel požádat o prodloužení povolení, přičemž musí prokázat, že nadále trvají důvody, pro které bylo vyhrazené parkovací místo povoleno.
 • po uplynutí doby vyhrazeného parkování bude parkovací místo bez náhrady zrušeno, pokud nedojde na základě žádosti k prodloužení povolení.
 • pokud v průběhu doby, po kterou bylo poskytnuto vyhrazené parkovací místo, pominou důvody, pro které bylo poskytnuto, musí být tato skutečnost oznámena neprodleně MěÚ (OMH, OD), nejpozději do 30-ti dnů od jejího vzniku.
 • v případě zjištění, že parkovací místo není dlouhodobě užíváno, je užíváno třetí osobou nebo v rozporu s vydaným povolením, bude povolení zrušeno (silniční správní úřad je oprávněn rozhodnout o odnětí povolení dle § 25 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích) a z místní komunikace bude příslušné dopravní značení odstraněno bez náhrady.
 • platnost končí úmrtím oprávněné osoby (oprávnění užívat vyhrazené parkovací místo nepřechází na dědice ani jiné osoby)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5.         Úhrada za zřízení

 • správní poplatek za rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkovacího místa a poplatek dle obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Města Roudnice nad Labem nehradí osoby s průkazem ZTP či ZTP/P  
 • žadatel se částečně podílí na vzniklých nákladech a to následovně:
 • svislé a vodorovné značení: 1/3 skutečných nákladů, tj. cca 2.000,- Kč
 • vypracování projektu: 1/3 skutečných nákladů, tj. cca 500,- Kč
 • změna RZ vozidla na dodatkové tabulce: 500,- Kč
 • obnovu, údržbu hradí žadatel
 • odstranění dopravního značení hradí správce komunikace
 • rada města může dle sociální situace na základě žádosti a doporučení sociálního odboru náklady snížit nebo prominout.

6.         Co je třeba zejména doložit

a) pokud je žádost podávána u odboru místního hospodářství (a to jak při podání žádosti o zřízení vyhrazeného parkovacího místa, tak při podání žádosti o vydání souhlasu vlastníka komunikace)

 • žádost o vyhrazení parkovacího místa nebo žádost o vydání souhlasu vlastníka komunikace (příloha těchto Zásad)
 • doklad o užívání nemovitosti (občanský průkaz s vyznačeným trvalým bydlištěm, nájemní smlouva)
 • kopii platného osvědčení o registraci vozidla (tzv. velkého technického průkazu)
 • smlouvu o užívání vozidla, pokud žadatel není vlastníkem ani provozovatelem
 • kopii platného ZTP či ZTP/P průkazu
 • vyjádření ošetřujícího lékaře (příloha těchto Zásad) nebo lékařský posudek
 • situační nákres (je součástí Žádosti)
 • souhlas se zpracováním osobních údajů

b) pokud je žádost podávána u odboru dopravy

-      žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, která splňuje náležitosti dle ust. § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (příloha těchto Zásad)

-      stanovisko dotčeného orgánu, tj. Policie ČR

-      situační nákres

-      stanovisko vlastníka komunikace. Pokud jej žadatel nemá, vyžádá si jej správní orgán. Žadatel bude vlastníkem vyzván k dodání dokladů uvedených v bodě a) shora, v případě, že se jedná o komunikaci ve vlastnictví města.

7.         Povinnosti držitele vyhrazeného parkování

 • parkovat pouze na místě vyznačeném vodorovným dopravním značením (nezasahovat do dalšího parkovacího místa)
 • zastavit a stát na vyhrazeném místě výhradně s vozidlem označeným parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením (§ 67 odst. 8 zákona 361/2000 Sb., o silničním provozu). Při zaparkování a parkování na vyhrazeném místě musí být za předním sklem vozu vždy viditelně vystaven platný parkovací průkaz a to po celou dobu parkování nepřetržitě.
 • odstranit vozidlo v době stanoveného blokového čištění komunikace
 • oznámit změny, které by vedly ke zrušení vyhrazeného parkování (odstěhování, změna zdravotního stavu, možnost jiného parkování…). V případě úmrtí mají tuto povinnost příbuzní žadatele, využívání vyhrazeného parkování jinou osobou po úmrtí oprávněné osoby, pro kterou bylo zřízeno, není přípustné.
 • užívat vyhrazené parkovací místo jen k povolenému účelu a to pouze oprávněnou osobou, pro kterou bylo zřízeno

8.         Podmínky

 • vyhrazené parkování se zřizuje pro konkrétní registrační značku vozidla a je nepřenosné
 • pro jednu osobu lze zřídit pouze jedno vyhrazené parkovací místo

9.         Kdo provádí dopravní značení

 • dopravní značení na místních komunikacích je oprávněn provádět pouze jejich správce, tj. Roudnické městské služby, příspěvková organizace, který provádí na základě objednání i jeho údržbu a obnovu a to na náklady žadatele – čl. 5
 • dopravní značení bude realizováno v souladu s rozhodnutím

10.       Stávající vyhrazená parkování

 • parkování vyhrazená před účinností těchto zásad budou využívána do vypršení jejich platnosti s tím, že jejich prodloužení se bude posuzovat již podle těchto zásad a žadatel musí podat novou žádost včetně příloh.

11.       Pro jaké vozidlo lze vyhrazené parkování zřídit

 • vozidlo technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích
 • vozidlo, k němuž má osoba, pro niž se vyhrazené parkování zřizuje, právní důvod užívání (vlastník, provozovatel, smlouva o výkonu funkce, smlouva o užívání služebního vozidla k soukromým účelům …)
 • vozidlo, které svými rozměry nebude omezovat dopravu v dané lokalitě

12.       Kdo rozhoduje o zřízení a umístění vyhrazeného parkovacího místa

 • odbor dopravy městského úřadu jako silniční správní úřad
 • bez obdržení souhlasu vlastníka komunikace nelze vydat rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace, tj. o zřízení vyhrazeného parkovacího místa
 • pokud je vlastníkem komunikace Město Roudnice nad Labem, rozhoduje rada města, v případě, že je vlastníkem komunikace Ústecký kraj, zajistí si od vlastníka nezbytná vyjádření žadatel nebo OD v rámci správního řízení

13.       Místní šetření vlastníka komunikace

 • provádí odbor místního hospodářství spolu s odborem sociálních věcí v místě bydliště žadatele, pokud se jedná o komunikaci ve vlastnictví města, k:
 • vyhodnocení míry užitku z vyhrazeného parkování
 • posouzení možnosti zajištění náhradního parkování nebo zajištění parkování

svými vlastními zdroji

 • posouzení možnosti zřídit dle požadavku vyhrazené parkování
 • prominutí nebo snížení poplatků a nákladů za zřízení místa a vyhotovení dokladů
 • zajištění vyhotovení potřebných dokladů prostřednictvím OMH (tj. odborné vyhotovení situačních nákresů i nezbytná vyjádření Policie ČR) a následné předání žádosti odboru dopravy k vydání rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkovacího místa.

14.       Posouzení žádosti a rozhodnutí vlastníka komunikace

 • rozhoduje Rada města na základě vyjádření pracovní skupiny (odbor sociálních věcí, odbor místního hospodářství, právník, Roudnické městské služby).

 

Dokumenty

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace – vyhrazení parkovacího místa a o stanovisko vlastníka místní komunikace

Soubor DOC 20.12 KB

zobrazit soubor