menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Zákaz ukládání odpadů mimo vyhrazená místa

Zároveň si dovolujeme upozornit, že dle § 117 odst. 1 písm. t) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění, se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že odkládá odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, v rozporu s § 61. Ten říká, že každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí tímto zákonem a obecně závaznou vyhláškou obce, je-li vydána.

Laicky řečeno je odkládání odpadu MIMO kontejnery přestupkem, za který lze uložit pokutu do výše až 50.000 Kč.