menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Územní studie veřejné dopravní infrastruktury ve vazbě na TEN-T na území ORP Roudnice nad Labem

Název projektu: Územní studie veřejné dopravní infrastruktury ve vazbě na TEN-T na území ORP Roudnice nad Labem
Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004737
Příjemce projektu: Město Roudnice nad Labem
Datum zahájení projektu: 6. 3. 2017
Datum ukončení realizace: 30. 6. 2018

 

Tento projekt je spolufinancován EU.


Předmětem projektu je zpracování Územní studie veřejné dopravní infrastruktury ve vazbě na TEN-T na území ORP Roudnice nad Labem, v souladu s platnými právními předpisy, v rozsahu stanoveném Zadáním Územní studie veřejné dopravní infrastruktury ve vazbě na TEN-T na území ORP Roudnice nad Labem.

Cílem územní studie je prověřit nejvhodnější trasování koridoru obchvatu města Roudnice nad Labem, který zasahuje dvě správní území tj. město Roudnice nad Labem a obec Vědomice tj. vyhledání nejvhodnější trasy tzv. západního obchvatu města Roudnice nad Labem.

Obchvat města svojí částí překonává koridor vodní dopravy VD1 Labe (Pardubice - hranice SRN) který je součástí TEN- T.

Účelem je najít alternativní řešení pro vhodnější umístění tohoto obchvatu, jak z pohledu zastavěných území obou sídel, tak z pohledu vodního koridoru VD1. Případné alternativní řešení bude použito jako podklad pro aktualizaci ZÚR ÚK.

Územní studie nebude řešit pouze dopravní uspořádání komunikace, ale i vazbu na platné územní plány dotčených obcí.

Dokumenty

STUDIE - PŘELOŽKA II-240 VÝŘEZ

Soubor PDF 211.12 KB

zobrazit soubor

STUDIE - PŘELOŽKA II-240 VÝKRES ZMĚN

Soubor PDF 2.12 MB

zobrazit soubor

STUDIE - PŘELOŽKA II-240 ŠIRŠÍ VZTAHY

Soubor PDF 1.89 MB

zobrazit soubor

STUDIE - PŘELOŽKA II-240 PODÉLNÝ ŘEZ

Soubor PDF 161.03 KB

zobrazit soubor

STUDIE - PŘELOŽKA II-240 HLAVNÍ VÝKRES

Soubor PDF 2.10 MB

zobrazit soubor